Bài giảng Địa lí Lớp 7 - Tiết 54, Bài 47: Châu lục lạnh nhất thế giới - Vũ Thị Kim Chúc

ppt 20 trang thuongdo99 4490
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 7 - Tiết 54, Bài 47: Châu lục lạnh nhất thế giới - Vũ Thị Kim Chúc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_dia_li_lop_7_tiet_54_bai_47_chau_luc_lanh_nhat_the.ppt

Nội dung text: Bài giảng Địa lí Lớp 7 - Tiết 54, Bài 47: Châu lục lạnh nhất thế giới - Vũ Thị Kim Chúc

 1. Trường THCS Bồ Đề TIẾT 54. BÀI 47: CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI GV thực hiện: Vũ Thị Kim Chúc GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
 2. BẢN ĐỒ THẾ GIỚI CHƯƠNG VIII CHÂU NAM CỰC
 3. T 54 BÀI 47 : CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI I - KHÁI QUÁT VỀ CHÂU NAM CỰC : Quan sát H.47.1 + Vị trí : từ vòng Cực Nam đến và nội dung sách Cực Nam. giáo khoa nêu vị trí, giới hạn, diện + Giới hạn : gồm lục địa Nam Cực tích của châu Nam và các đảo ven lục địa. Cực? + Diện tích : 14,1 Triệu km2 .
 4. BÀI 47 : CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI I - KHÁI QUÁT VỀ CHÂU NAM CỰC : II - ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: 1 – Khí hậu:
 5. Dựa vào H.47.2 hãy nhận xét khí hậu của Nam Cực? Nhóm 1 + 2 : Nhận xét chế độ nhiệt ở trạm Littơn Amêrica ? C Nhiệt độ cao nhất vào tháng 1 khoảng – 100C Nhiệt độ thấp nhất vào tháng 9 khoảng – 420C T C Nhóm 3 + 4 : Nhận xét chế độ nhiệt ở trạm Vôxtôc? Nhiệt độ cao nhất vào tháng 1 khoảng – 370C T Nhiệt độ thấp nhất vào tháng 10 khoảng – 730C
 6. BÀI 47 : QuaEm kết hãy quả cho của biêt hai nhómtrong có giới thể hạn kết của luận CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚIchungchâu Nam như Cựcthế nào có vềgió nhiệt gì thường độ của xuyên châu I - KHÁI QUÁT VỀ CHÂU NAM CỰC : hoạtNam động? Cực Gió ở Nam Cực có đặc II - ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: điểm gì ? 1 – Khí hậu: -Lạnh giá quanh năm +Nhiệt độ quanh năm 60 km/giờ .
 7. BÀI 47 : CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI I - KHÁI QUÁT VỀ CHÂU NAM CỰC : II - ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: 1 – Khí hậu: 2 – Địa hình: -Là một cao nguyên băng khổng lồ, cao trung bình trên 2000m. -Thể tích trên 35 triệu km3. Quan sát H.47.3 cho biết đặc điểm nổi bật của bề mặt lục địa Nam cực?
 8. - Sự tan băng ở châu Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người trên trái đất như thế nào ?
 9. BÀI 47 : CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI I - KHÁI QUÁT VỀ CHÂU NAM CỰC : II - ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: 1 – Khí hậu: 2 – Địa hình: 3 – Sinh vật:
 10. ❖Keå teân caùc sinh vaät soáng ven luïc ñòa, treân caùc ñaûo vaø soáng ôû bieån?
 11. Quan sát hình ảnh dưới đây và ❖Keå teân caùc sinh vaät soáng ven luïc ñòa, treân caùc ñaûo vaø soáng ôû bieån? Chim caùnh cuït Caù voi xanh Haûi caåu Chim bieån Baùo bieån
 12. BÀI 47 : CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI I - KHÁI QUÁT VỀ CHÂU NAM CỰC : II - ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN: 1 – Khí hậu: 2 – Địa hình: 3 – Sinh vật : - Thực vật không thể tồn tại. - Động vật gồm chim cánh cụt, hải cẩu, hải báo,chim biển, cá voi xanh 4 – Khoáng sản : Nam Cực giàu khoáng sản như : Than , sắt , đồng , dầu mỏ, khí tự nhiên
 13. III - Lịch sử khám phá và nghiên cứu Nam Cực : Traïm Amundsen – Hoa Kyø Con người khám phá và đặt chân đến nam cực thời gian nào ? Ngày 14/12/1911 ROALD AMUNDSEN và đoàn thám hiểm NA-UY LÀ NHỮNG NGƯƠÌ ĐẦU TIÊN ĐẾN NAM CỰC.
 14. - "HiÖp íc Nam Cùc“ ®îc ký vµo thêi gian nµo,gåm bao nhiªu níc? §øc Hµ lan CHI L£ ANH THUþ SÜ nA UY nHËT B¶N nIU DI L¢N HOA Kú ¤XTR¢YLIA PH¸P AC HEN TI NA - Ngµy 1/12/1959, 12 níc kÝ "HiÖp íc Nam Cùc"
 15. Ghi nhớ Châu Nam Cực bị băng tuyết bao phủ quanh năm, giàu tài nguyên khoáng sản. Là châu lục được phát hiện và nghiên cứu muộn nhất. Đây là châu lục duy nhất trên thế giới chưa có cư dân sinh sống thường xuyên.
 16. Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát: Ngaøy 01/12/1959, 12 quoác gia ñaõ kí “Hieäp Öôùc Nam Cöïc” quy ñònh vieäc: a) Phaân chia laõnh thoå hôïp lyù b) Khai thaùc nguoàn khoaùng saûn chung c) Ñaùnh baét caùc loaïi haûi saûn d) Nghieân cöùu khoa hoïc vì muïc ñích hoøa bình
 17. Hoàn chỉnh sơ đồ sau để thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố làm nên đặc điểm tự nhiên của châu Nam Nực bằng cách sử dựng các cụm từ thích hợp sau: cao nguyên băng khổng lồ- bão- chiếm trọn vòng cực nam- thấp- chim- cao- thú- tôm- cá- động vật Vị trí địa lí Chiếm trọn vòng cực Nam KhíKhí hậu hậu khắc khắc nghiệt nghiệt NhiệtNhiệt độ , độ .,thấpthấp khí khí áp . , áp ,cao gió . gió .bãobão Cảnh quan tự nhiên Cao . nguyên băng khổng lồ Sinh vật ven biển Chim thú Tôm cá .Động vật
 18. 2009 - 2010
 19. Người Việt Nam đầu tiên mang cờ tổ quốc đến Nam Cực. Đó là chị Hoàng Thị Minh Hồng. Năm 1997 tổ chức UNESCO tổ chức một chuyến đi tới Nam Cực với tên gọi “Thách thức Nam Cực 1997”. Tham gia đoàn thám hiểm này có đại diện 25 nước và cô gái nhỏ Hoàng Thị Minh Hồng đã phải vượt qua một cuộc thi tuyển vất vả để trở thành người đại diện duy nhất của Việt Nam được đến Nam cực. Có một điều cực kì thú vị là Minh Hồng là người duy nhất trong đoàn thám hiểm mang lá cờ tổ quốc theo bên mình và giương lá cờ ấy tung bay khi vừa đặt chân lên Nam Cực.
 20. Người Việt • Kính thiên văn Nam Cực • Người Việt Nam đã có mặt ở Nam Cực ba lần là chị Tạ Phùng Xuân[1] làm việc cho trạm thiên văn của Mỹ tại đây: lần thứ nhất từ ngày 8 tháng 2 đến 18 tháng 11 năm 2004, lần thứ hai từ 18 tháng 11 năm 2005 tới 2 tháng 2 năm 2006 và lần thứ ba từ 8 tháng 12 năm 2006 đến ngày 8 tháng 2 năm 2007, với nhiệm vụ thanh tra hoặc kiếm soát các dự án, phòng thí nghiệm của nhóm khoa học Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ tại Nam Cực (NSF-en:National Science Foundation) như Kính thiên văn Nam cực (en:South Pole Telescope), Ice Cube Lab đặt những neutrino detector sâu khoảng 2.000m xuống lòng đá Nam Cực, phòng thí nghiệm đo khí tượng ở Nam Cực, nhà máy phát điện, khu chung cư cho nhóm khoa học gia, phòng chữa xe hơi, phòng thể thao. • Tính đến năm 1984 đã có 36 trạm nghiên cứu của nhiều nước