Đề cương học kì II Tin học Lớp 8 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Long Biên

doc 2 trang thuongdo99 1850
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương học kì II Tin học Lớp 8 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Long Biên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_cuong_hoc_ki_ii_tin_hoc_lop_8_nam_hoc_2018_2019_truong_th.doc

Nội dung text: Đề cương học kì II Tin học Lớp 8 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Long Biên

  1. TRƯỜNG THCS LONG BIÊN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC 8 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Học sinh hiểu và biết soạn thảo văn bản - Học sinh nắm chắc cách định dạng văn bản và biết cách định dạng văn bản. - Học sinh biết chèn các đối tượng vào văn bản, tạo và làm việc với bảng 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng soạn thảo văn bản, tạo bảng. - Rèn luyện kỹ năng chèn các đối tượng vào văn bản 3. Thái độ: - Nghiêm túc trong việc ôn tập - Nghiêm túc và có thái độ đúng trong việc làm bài kiểm tra. II. PHẠM VI ÔN TẬP: - Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word III. MỘT SỐ BÀI TẬP CỤ THỂ A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM C©u 1. Muèn më mét v¨n b¶n dïng: C©u 2. Muèn ®ãng mét v¨n b¶n dïng nót lÖnh C©u 3. Muèn l­u tr÷ mét v¨n b¶n ph¶i dïng lÖnh C©u 4. Muèn khëi ®éng Word em cã thÓ C©u 5. Sau khi khëi ®éng Word më mét v¨n b¶n míi cã tªn t¹m thêi C©u 6. Khi sö dông so¹n th¶o v¨n b¶n, c«ng viÖc nµo trong c¸c c«ng viÖc sau ®©y th­êng kh«ng lµm ®­îc? C©u 7. C¸c nót lÖnh lµm cho kÝ tù trë thµnh: a) ®Ëm, nghiªng vµ g¹ch d­íi c) g¹ch d­íi vµ nghiªng b) dËm vµ g¹ch d­íi d) ®Ëm vµ nghiªng. C©u 8. Khi so¹n th¶o v¨n b¶n trong c¸c c¸ch s¾p xÕp d­íi ®©y, tr×nh tù nµo lµ hîp lÝ nhÊt? a) Tr×nh bµy -> chØnh söa -> gâ v¨n b¶n -> in Ên; b) Gâ v¨n b¶n -> chØnh söa -> Tr×nh bµy -> in Ên; c) Gâ v¨n b¶n -> tr×nh bµy -> chØnh söa -> in Ên; d) Gâ v¨n b¶n -> tr×nh bµy -> in Ên -> chØnh söa; C©u 9. C«ng viÖc nµo d­íi ®©y liªn quan ®Õn ®Þnh d¹ng v¨n b¶n? a) Thay ®æi ph«ng ch÷ b) §æi kÝch th­íc trang giÊy c) Thay ®æi kho¶ng c¸ch gi÷a dßng d) TÊt c¶ ®Òu sai C©u 10: Mét b¶ng gåm cã: a. NhiÒu cét, nhiÒu hµng c. Hµng vµ cét tuú thuéc vµo c¸ch chän b. 5 hµng, 2 cét d. Kh«ng ®­îc qu¸ 10 cét C©u 11: Muèn chän mét « trong b¶ng th× ph¶i: a.ChØ chuét vµo « ®ã c. C¶ a vµ b ®óng b.B«i ®en « ®ã d. C¶ a vµ b sai Câu 12. Soạn thảo văn bản trên máy tính có nhiều ưu điểm a. đẹp và nhiều kiểu chữ chuẩn xác hơn rất nhiều so với viết tay. b. đẹp và có nhiều cách trình bày dễ hơn so với viết tay. c. có thể sửa và sao chép văn bản dễ dàng. d. Tất cả đúng. Câu 13. Sau khi khởi động, Word mở một văn bản tạm thời có tên là? a. tạm thời b. .Doc c. Document1 - Microsoft Word d. Word.doc Câu 14. Muốn di chuyển phần văn bản đã chọn, ta phải thực hiện theo đường dẫn lệnh nào sau đây? a. nháy vào nút ->chon vị trí mới\nháy vào nút b. nháy vào nút c. nháy vào nút -> chọn vị trí mới\nháy vào nút d. cả a và c đúng
  2. Câu 15. Để định dạng chữ "Quê hương" thành "Quê hương " ta sử dụng các nút lệnh nào sau đây? a và b và c và d và Câu 16. Muốn khởi động Word em phải nháy chuột vào nút lệnh? a. b. c. d. Câu 17. Muốn định dạng chữ in nghiêng và gạch chân ta sử dụng những nút lệnh nào? a và b và c và d và Câu 18. Khi một văn bản bị xoá nhầm em muốn khôi phục lại trạng thái trước đó thì phải nháy chuột vào nút nào trong các nút sau? a. b. c. d. Câu 19. Để thay đổi cỡ chữ của phần văn bản đã chọn em phải dùng nút lệnh nào sau đây? a. b. c. d. Câu 20. Khi định dạng đoạn văn bản, muốn tăng khoảng cách lề em phải nháy chuột vào nút nào? a. b. c. d. Câu 21. Muốn căn giữa văn bản ta sử dụng nút lệnh nào sau đây? a b c d Câu 22. V¨n b¶n cã thÓ tr×nh bµy theo h­íng? a. N»m ngang c. C¶ a vµ b ®óng b. N»m däc d. C¶ a vµ b sai Câu 23.Nót lÖnh cã t¸c dông: a. Khëi ®éng m¸y in c. In v¨n b¶n b. T¾t m¸y in d. TÊt c¶ ®óng Câu 24.§Ó t×m tõ trong v¨n b¶n ta vµo: a. File \ Find c. Edit \ File b. Find \ Edit d. Find \ File Câu 25. §iÒn ®óng (§) hoÆc sai (S) trong c¸c c©u sau: Khi tr×nh bµy trang v¨n b¶n cã thÓ cïng mét lóc chän trang ®øng vµ trang n»m ngang. §Ó xo¸ mét cét trong b¶ng ta chØ cÇn dïng lÖnh Delete lµ ®ñ. Khi in v¨n b¶n ta kh«ng thÓ chän sè trang in. Víi b¶ng ®­îc chÌn thªm mét hoÆc nhiÒu dßng sau dßng ®­îc chän. Lµm viÖc víi néi dung v¨n b¶n trong « gièng nh­ víi mét trang riªng biÖt. B. TỰ LUẬN: 1. Thế nào là định dạng văn bản? Nêu thao tác định dạng phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, kiểu chữ? 2. Thế nào là định dạng đoạn văn bản? Nêu thao tác định dạng đoạn văn bản? 3. Nêu thao tác chèn hình ảnh vào văn bản? 4. Nêu thao tác chèn bảng vào văn bản? 5. Em hãy kể tên các kiểu gõ văn bản chữ việt mà em được học đó. Bằng một trong các kiểu gõ em đã học hoàn thành đoạn thơ sau: Thuowr conf thow ngayf hai buooir ddeens truwowngf. Yeeu quee huwowng qua tuwngf trang sachs nhor. 6. Tìm các chỗ sai quy tắc Word trong đoạn văn bản sau bằng cách gạch chân và đánh chữ "S" tại vị trí đó (VD: đây là chỗ , sai)). Trên địa bàn Trà Vinh có hệ thống sông chính với tổng chiều dài 578 km ,trong đó có các sông lớn là sông Hậu, sôngCổ Chiên và sông Măng Thít.Các sông ngòi,kênh rạch trên địa bàn “ Trà Vinh “ hợp lưu đổ ra biển chủ yếu qua hai cửa sông chínhlà cửa Cổ Chiên hay còn gọi là cửaCung Hầu và cửa Định An. Học thuộc Hộp thoại Font/87, và hộp thoại Paragraph/90 SGK.