Đề thi học kì I Ngữ văn Lớp 8 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Bồ Đề

docx 5 trang thuongdo99 4970
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì I Ngữ văn Lớp 8 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Bồ Đề", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_i_ngu_van_lop_8_nam_hoc_2017_2018_truong_thcs.docx

Nội dung text: Đề thi học kì I Ngữ văn Lớp 8 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Bồ Đề

  1. PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN ĐỀ THI HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 Năm học: 2017 - 2018 Thời gian: 90 phút (Ngày thi:13/12/2017) Đề 1 I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đầu câu trả lời đúng. Câu 1. Truyện “Lão Hạc” là bức tranh thu nhỏ đời sống khốn cùng của người nông dân từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến trước Cách mạng tháng Tám. Ý nào sau đây không thuộc nội dung trên? A. Cả làng đói kém B. Hủ tục cưới xin nặng nề C. Có người phải bỏ làng đi phu D. Hương lí, kì hào bóc lột nặng nề Câu 2. Lời nói nào thể hiện rõ nhất sự thay đổi vị thế giữa chị Dậu và tên cai lệ? A. Nhà cháu đã không có, dẫu ông có chửi mắng cũng đến thế thôi. B. Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho! C. Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ! D. Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem! Câu 3. Câu nào dưới đây dùng phép nói giảm, nói tránh? A. Ông cụ ấy mất vì căn bệnh hiểm nghèo. B. Da nó trắng hồng như trứng gà bóc. C. Ngày tháng mười chưa cười đã tối. D. Anh ấy không được nhanh nhẹn cho lắm. Câu 4. Trong các câu sau, câu nào không phải là câu ghép? A. Tôi học bài còn nó đi đá bóng. B. Dần hãy để cho chị đi với u, đừng giữ chị nữa. C. Chị con có đi, u mới có tiền nộp sưu. D. Lòng tôi càng thắt lại, khoé mắt tôi cay cay. II. Phần tự luận (8 điểm) Câu 1. (1 điểm) Sau khi học xong văn bản “Ôn dịch, thuốc lá”, em có suy nghĩ gì về hiện trạng sử dụng thuốc lá hiện nay? Câu 2. (2 điểm) Chép chính xác bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”. Bài thơ là của tác giả nào? Nêu hoàn cảnh ra đời và thời gian sáng tác bài thơ? Câu 3. (5điểm) Thuyết minh về một con vật nuôi. Hết
  2. PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8 Năm học: 2017 - 2018 (Thời gian: 90 phút – Ngày thi: 13/12/2017) I. Phần trắc nghiệm (2 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm (Câu có hai đáp án phải đủ đáp án mới cho điểm) Câu 1 2 3 4 Đáp án D D A, D B II. Phần tự luận (8 điểm) Câu Nội dung Điểm - Việc sử dụng thuốc lá gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng 0,5 điểm Câu 1 nghiêm trọng đến sức khỏe con người. (1 điểm) - Cần hạn chế và dần cấm sử dụng thuốc lá. 0,5 điểm - Chép thuộc lòng: chính xác (lỗi sai trừ 0,25đ) 1 điểm - Bài thơ được sáng tác trong lúc ông cùng các tù nhân khác 0,5 điểm Câu 2 bị bắt lao động khổ sai ở Côn Đảo khi ông bị bắt, bị khép tội (2 điểm) xúi giục nhân dân nổi loạn trong phong trào chống thuế ở Trung Kì . - Thời gian sáng tác: Sáng tác khoảng năm 1908. 0,5 điểm * Yªu cÇu vÒ h×nh thøc: - Râ kiÓu v¨n b¶n thuyÕt minh. - Bè côc râ, ®ñ 3 phÇn: Më bµi; Th©n bµi; KÕt bµi. - DiÔn ®¹t gän, s¸ng tõng chi tiÕt, néi dung; kÕt hîp ®ược c¸c 0,5 điểm phư¬ng ph¸p thuyÕt minh: liÖt kª, gi¶i thÝch, ph©n lo¹i, ph©n tÝch, dÉn chøng ®Ó lµm næi bËt b¶n chÊt, ®Æc trưng cña con Câu 3 vËt. (5 điểm) * Yªu cÇu vÒ néi dung: - Giíi thiÖu chung vÒ con vËt nu«i ®Þnh thuyÕt minh tõ l©u ®· 0,5 điểm g¾n bã th©n thiÕt víi cuéc sèng cña con ngõ¬i. - Giíi thiÖu cô thÓ vÒ nguån gèc, xuÊt xø cña loµi vËt: Thuéc 1 điểm hä nµo? Cã nguån gèc tõ ®©u? Tõ bao giê? - Giíi thiÖu vÒ nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt cña loµi vËt: Nh÷ng 1 điểm ®Æc ®iÓm về h×nh thøc: ch©n, tai, miÖng - Giíi thiÖu ®Æc tÝnh con vËt nu«i: nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ tËp 1 điểm qu¸n sinh trưëng thưêng dïng lo¹i thøc ¨n nµo? Kh¶ n¨ng sinh trưëng ra sao? Sèng trong m«i trưêng nµo lµ thÝch hîp? - Giíi thiÖu vÒ t¸c dông trong ®êi sèng cña con vËt nu«i. 0,5 điểm - T×nh c¶m, sù g¾n bã ®èi víi loµi vËt. 0,5 điểm BGH Tổ trưởng + GV ra đề Lý Thị Như Hoa Đỗ Thị Phương Mai
  3. PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN ĐỀ THI HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 Năm học: 2017 - 2018 Thời gian: 90 phút (Ngày thi:13/12/2017) Đề 2 I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đầu câu trả lời đúng. Câu 1. Chứng kiến cái chết của lão Hạc, ông giáo nghĩ “Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo nghĩa khác”. Theo em, “nghĩa khác” của cái đáng buồn ấy là gì? A. Con người có nhân cách cao đẹp như lão Hạc mà phải tìm đến cái chết B. Lão Hạc phải chịu cái chết vật vã, đau đớn, thương tâm C. Lão Hạc bị đẩy đến đường cùng phải tự giải thoát bằng cái chết D. Lão Hạc chết mà không gặp con để trăng trối Câu 2. Lời nói nào thể hiện rõ nhất sự thay đổi vị thế giữa chị Dậu và tên cai lệ? A. Nhà cháu đã không có, dẫu ông có chửi mắng cũng đến thế thôi. B. Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho! C. Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ! D. Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem! Câu 3. Câu nào dưới đây dùng phép nói giảm, nói tránh? A. Ông cụ ấy mất vì căn bệnh hiểm nghèo. B. Nó đi tắm biển về đen như cột nhà cháy. C. Cô ấy không được giỏi cho lắm. D. Ngày tháng mười chưa cười đã tối. Câu 4. Trong các câu sau, câu nào không phải là câu ghép? A. Sáng nay, trời mưa to nên tôi đi học rất vất vả. B. Khi mùa hè đến, hoa phượng nở đỏ rực. C. Chị con có đi, u mới có tiền nộp sưu. D. Lòng tôi càng thắt lại, khoé mắt tôi cay cay. II. Phần tự luận (8 điểm) Câu 1. (1 điểm) Trình bày cách hiểu của em về nhan đề đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” (tác phẩm “Tắt đèn” – Ngô Tất Tố)? Câu 2. (2 điểm) Chép chính xác bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”. Bài thơ là của tác giả nào? Hoàn cảnh ra đời và thời gian sáng tác bài thơ? Câu 3. (5điểm) Thuyết minh về một con vật nuôi. Hết
  4. PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ MÔN NGỮ VĂN –LỚP 8 Năm học: 2017 - 2018 (Thời gian: 90 phút – Ngày thi: 13/12/2017) I. Phần trắc nghiệm (2 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm (Câu có hai đáp án phải đủ đáp án mới cho điểm) Câu 1 2 3 4 Đáp án A D A, C B II. Phần tự luận (8 điểm) Câu Nội dung Điểm Câu 1 - Hiểu của em về nhan đề: Áp bức, bóc lột, đàn áp quá đáng 1 điểm (1 điểm) thì sẽ gặp phản kháng. - Chép thuộc lòng: chính xác (lỗi sai trừ 0,25đ) 1 điểm - Bài thơ được sáng tác trong lúc ông cùng các tù nhân khác 0,5 điểm Câu 2 bị bắt lao động khổ sai ở Côn Đảo khi ông bị bắt, bị khép tội (2 điểm) xúi giục nhân dân nổi loạn trong phong trào chống thuế ở Trung Kì . - Thời gian sáng tác: Sáng tác khoảng năm 1908. 0,5 điểm * Yªu cÇu vÒ h×nh thøc: - Râ kiÓu v¨n b¶n thuyÕt minh. - Bè côc râ, ®ñ 3 phÇn: Më bµi; Th©n bµi; KÕt bµi. - DiÔn ®¹t gän, s¸ng tõng chi tiÕt, néi dung; kÕt hîp ®ược c¸c 0,5 điểm phư¬ng ph¸p thuyÕt minh: liÖt kª, gi¶i thÝch, ph©n lo¹i, ph©n tÝch, dÉn chøng ®Ó lµm næi bËt b¶n chÊt, ®Æc trưng cña con Câu 3 vËt. (5 điểm) * Yªu cÇu vÒ néi dung: - Giíi thiÖu chung vÒ con vËt nu«i ®Þnh thuyÕt minh tõ l©u ®· 0,5 điểm g¾n bã th©n thiÕt víi cuéc sèng cña con ngõ¬i. - Giíi thiÖu cô thÓ vÒ nguån gèc, xuÊt xø cña loµi vËt: Thuéc 1 điểm hä nµo? Cã nguån gèc tõ ®©u? Tõ bao giê? - Giíi thiÖu vÒ nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt cña loµi vËt: Nh÷ng 1 điểm ®Æc ®iÓm về h×nh thøc: ch©n, tai, miÖng - Giíi thiÖu ®Æc tÝnh con vËt nu«i: nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ tËp 1 điểm qu¸n sinh trưëng thưêng dïng lo¹i thøc ¨n nµo? Kh¶ n¨ng sinh trưëng ra sao? Sèng trong m«i trưêng nµo lµ thÝch hîp? - Giíi thiÖu vÒ t¸c dông trong ®êi sèng cña con vËt nu«i. 0,5 điểm - T×nh c¶m, sù g¾n bã ®èi víi loµi vËt. 0,5 điểm BGH Tổ trưởng + GV ra đề Lý Thị Như Hoa Đỗ Thị Phương Mai
  5. PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ MÔN NGỮ VĂN – LỚP 8 Năm học: 2017 - 2018 Thời gian: 90 phút (Ngày thi:13/12/2017) A. MỤC TIÊU. 1. KiÕn thøc: Häc sinh tr×nh bµy ®­îc kiÕn thøc c¬ b¶n cña m¶ng v¨n häc ViÖt Nam “Trong lòng mẹ”, “Lão Hạc”, “Tức nước vỡ bờ”, “Ôn dịch, thuốc lá”, “Đập đá ở Côn Lôn”; Tiếng Việt: Câu ghép, nói giảm – nói tránh; Tập làm văn: Văn thuyết minh. 2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy kiÕn thøc tæng hîp vµ kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc nghiªm tóc trong kiÓm tra ®¸nh gi¸. 4. Năng lực: Tự học, trình bày khoa học, sáng tạo B. MA TRẬN. Các mức độ tư duy Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Cộng - Vị thế nhân - Nội dung - Suy nghĩ từ Văn học vật của chi tiết văn bản (Trung đại, - Chép thơ tiêu biểu hiện đại Việt - Tác giả Nam) - Hoàn cảnh sáng tác Số câu 2 câu 1 câu 1 câu 4 câu Số điểm 2,5đ 0,5đ 1đ 4 điểm Tiếng Việt - Câu sử (Nói giảm, dụng phép tu nói tránh; từ câu ghép) - Câu ghép Số câu 2 câu 2 câu Số điểm 1đ 1 điểm Tập làm văn - Hình thức - Thuyết (Thuyết bài văn minh về minh) vật nuôi Số câu 1/4câu ¾ câu 1 câu Số điểm 0,5đ 4,5đ 5 điểm Tổng câu 2 ¼ câu 3 câu ¾ câu 1 câu = 7 câu Tổng điểm 3 điểm 1,5 điểm 4,5đ 1đ = 10 điểm