Đề thi học kì I Ngữ văn Lớp 8 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Bồ Đề

docx 5 trang thuongdo99 5630
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì I Ngữ văn Lớp 8 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Bồ Đề", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_i_ngu_van_lop_8_nam_hoc_2015_2016_truong_thcs.docx

Nội dung text: Đề thi học kì I Ngữ văn Lớp 8 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Bồ Đề

  1. PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2015 - 2016 TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 Ngµy thi: 16/12 /2015 Thêi gian làm bài: 90 phót A. Mục tiêu cần đạt: 1. KiÕn thøc: Trên cơ sở ôn tập, học sinh: - Nắm vững các tác phẩm : Lão Hạc, Đập đá ở Côn Lôn. - Kiến thức Tiếng Việt: từ tượng hình, từ tượng thanh, câu ghép. - Kiến thức Tập làm văn: văn thuyết minh 2. KÜ n¨ng: Rèn luyện các kĩ năng cảm thụ văn học Việt Nam, làm thuyết minh 3. Th¸i ®é: Thông qua bài kiểm tra đánh giá được kết quả học tập của học sinh, gi¸o dôc tinh thÇn yªu quª hư¬ng ®Êt nưíc, B. Ma trận đề kiểm tra: Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Nội dung cao Cộng TL TL TL TL Lão Hạc Tên văn bản, tác giả Số điểm 0,5đ 0,5đ Số câu 1câu 1câu Thơ Chép thuộc Đập đá ở Côn lòng thơ,tác Lôn giả, hoàn cảnh sáng tác. Số điểm 2đ 2đ Số câu 2 câu 2câu Thuyết minh Giới thiệu con Liên hệ con vật nuôi vật nuôi Số điểm 4,5điểm 0,5đ 5đ Số câu 2/3 câu 1/3 câu 1câu Tiếng Việt Nhận biết từ Phân tích cấu tượng hình, từ tạo câu ghép, tượng thanh, mối quan hệ câu ghép Tác dụng từ tượng hình, tượng thanh Số điểm 1điểm 1,5đ 2,5đ Số câu 1 câu 1 câu 2câu Tổng điểm 3,5đ 1,5đ 4,5đ 0,5đ = 10đ Tổng số câu 4câu 1 câu 2/3 câu 1/3 câu 6 câu GD&ĐT LONG BIÊN ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2015 - 2016 TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ MÔN NGỮ VĂN LỚP 8
  2. Ngµy thi: 16/12 /2015 Thêi gian làm bài: 90 phót Phần I (2 điểm): Câu 1 (1điểm). Chép chính xác bài thơ “ Đập đá ở Côn Lôn ”. Câu 2 (1điểm). Bài thơ là của tác giả nào? Hoàn cảnh ra đời bài thơ ? Phần II (3 điểm): Đọc kĩ đoạn văn sau đây: “ Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc ” ( Ngữ văn 8, tập I ) Câu 1 ( 0,5 điểm). Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Của ai? Câu 2 ( 1điểm). Tìm từ tượng hình, từ tượng thanh trong đoạn văn trên và cho biết tác dụng của từ tượng hình, từ tượng đó. Câu 3 ( 1,5 điểm).Tìm câu ghép trong đoạn văn, phân tích cấu tạo ngữ pháp, cho biết mối quan hệ ý nghĩa giữa các vế trong câu ghép đó. Phần III (5 điểm): Giới thiệu một con vật nuôi mà em biết. Chúc các em làm bài tốt Phßng GD &§T long biªn ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015- 2016 TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ m«n Ng÷ V¨n 8
  3. Ngµy thi: 16/12/2015 Thời gian làm bài: 90 phút Câu Đáp án Biểu điểm PhầnI Câu 1( 1điểm). ( 2điểm) - Chép thuộc lòng: chính xác (mỗi lỗi sai chính tả - 0,25đ) 1điểm Câu 2( 1điểm). - Tác giả: Phan Châu Trinh 0,25 điểm - Hoàn cảnh: Bài thơ được sáng tác tác khoảng năm 1908. 0,75điểm trong lúc ông cùng các tù nhân khác bị bắt lao động khổ sai ở Côn Đảo, ông bị khép tội xúi giục nhân dân nổi loạn trong phong trào chống thuế ở Trung Kì. PhầnII Câu 1( 0,5 điểm). Đoạn văn trích từ văn bản Lão Hạc của nhà 0,5 điểm ( 3điểm) văn Nam Cao. Câu 2( 1 điểm).Từ tượng hình: móm mém 0,25 điểm - Từ tượng thanh: hu hu 0,25 điểm * Tác dụng: Việc sử dụng từ tượng hình, tượng thanh diễn tả sự 0,5 điểm đau khổ của lão Hạc khi lão kể chuyện bán chó. Câu 3 ( 1,5 điểm) Câu ghép: Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm 1 điểm CN VN mém của lão mếu như con nít. CN VN -Quan hệ ý nghĩa giữa các vế trong câu ghép: quan hệ đồng thời 0,5 điểm * Yªu cÇu vÒ h×nh thøc: - Râ kiÓu v¨n b¶n thuyÕt minh. - Bè côc râ, ®ñ 3 phÇn : Më bµi; Th©n bµi; KÕt bµi. - DiÔn ®¹t gän, s¸ng tõng chi tiÕt, néi dung; kÕt hîp ®ược c¸c 0,5 điểm phư¬ng ph¸p thuyÕt minh: liÖt kª, gi¶i thÝch, ph©n lo¹i, ph©n Phần III tÝch, dÉn chøng ®Ó lµm næi bËt b¶n chÊt, ®Æc trưng cña con vËt. (5 điểm) * Yªu cÇu vÒ néi dung: - Giíi thiÖu chung vÒ con vËt nu«i tõ l©u ®· g¾n bã th©n thiÕt víi cuéc sèng cña con người. 0,5 điểm
  4. - Giíi thiÖu cô thÓ vÒ nguån gèc, xuÊt xø cña loµi vËt : Thuéc 1 điểm hä nµo ? Cã nguån gèc tõ ®©u ? Tõ bao giê ? - Giíi thiÖu vÒ nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt cña loµi vËt : + Nh÷ng ®Æc ®iÓm về h×nh thøc : ch©n, tai, miÖng 0,5 điểm - Giíi thiÖu ®Æc tÝnh con vËt nu«i : nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ tËp qu¸n sinh trưëng thưêng dïng lo¹i thøc ¨n nµo ? Kh¶ n¨ng sinh 1điểm trưëng ra sao ? Sèng trong m«i trưêng nµo lµ thÝch hîp ? 1 điểm - Giíi thiÖu vÒ t¸c dông trong ®êi sèng cña con vËt nu«i. -T×nh c¶m, sù g¾n bã ®èi víi loµi vËt. Liên hệ bản thân 0,5 điểm BGH Tổ trưởng CM GV ra đề Lý Thị Như Hoa Đỗ Thị Phương Mai Nguyễn Thị Hải Yến