Giáo án điện tử Lịch sử Lớp 5 - Bài 15: Chiến thắng biên giới thu đông 1950

pdf 19 trang thuongdo99 7700
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án điện tử Lịch sử Lớp 5 - Bài 15: Chiến thắng biên giới thu đông 1950", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfgiao_an_dien_tu_lich_su_lop_5_bai_15_chien_thang_bien_gioi_t.pdf

Nội dung text: Giáo án điện tử Lịch sử Lớp 5 - Bài 15: Chiến thắng biên giới thu đông 1950

 1. Chọn những từ ngữ và số thích hợp điền vào chỗ trống ( Đoan Hùng; Bông Lau; Việt Bắc; 1; 10; 3) Diễn biến sơ lược chiến dịch Việt Bắc: Tháng năm 1947, thực dân Pháp chia làm mũi tấn công lên Các trận đánh tiêu biểu diễn ra ở: đèo , . Sau hơn tháng bị sa lầy ở Việt Bắc, địch buộc phải rút lui. Nhưng đường rút lui của địch cũng bị quân ta chặn đánh dữ dội.
 2. Chọn những từ ngữ và số thích hợp điền vào chỗ trống ( Đoan Hùng; Đoan Hùng; Việt Bắc; 1; 10; 3) Diễn biến sơ lược chiến dịch Việt Bắc: Tháng 10 năm 1947, thực dân Pháp chia làm 3 mũi tấn công lên Việt Bắc. Các trận đánh tiêu biểu diễn ra ở: đèo Bông Lau, Đoan Hùng . Sau hơn 1 tháng bị sa lầy ở Việt Bắc, địch buộc phải rút lui. Nhưng đường rút lui của địch cũng bị quân ta chặn đánh dữ dội.
 3. H·y chän nh÷ng ý ®óng tr¶ lêi cho c©u hái sau: Nªu ý nghÜa cña chiÕn th¾ng ViÖt B¾c thu -®«ng n¨m 1947. Ph¸ tan ©m mu ®¸nh nhanh, th¾ng nhanh cña thùc d©n Ph¸p Më réng c¨n cø ®Þa ViÖt B¾c. B¶o vÖ ®îc c¬ quan ®Çu n·o kh¸ng chiÕn cña ta. Cñng cè lßng tin cña nh©n d©n vµo th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn.
 4. H·y chän nh÷ng ý ®óng tr¶ lêi cho c©u hái sau: Nªu ý nghÜa cña chiÕn th¾ng ViÖt B¾c thu- ®«ng n¨m 1947. X Ph¸ tan ©m mu ®¸nh nhanh, th¾ng nhanh cña thùc d©n Ph¸p Më réng c¨n cø ®Þa ViÖt B¾c. X B¶o vÖ ®îc c¬ quan ®Çu n·o kh¸ng chiÕn cña ta. X Cñng cè lßng tin cña nh©n d©n vµo th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn.
 5. CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU- ĐÔNG 1950
 6. Bác Hồ quan sát mặt trận Đông Khê (1950)
 7. Khi xem phim, em hãy chú ý : + Trận đánh mở màn chiến dịch diễn ra ở đâu? + Vì sao ta chọn tấn công cứ điểm đó? + Diễn biến của chiến dịch Biên giới thế nào ?
 8. THẢO LUẬN NHÓM 6 Dựa vào sách giáo khoa đoạn “ Sáng 16-9-1950 phải rút chạy” trang 33, 34 và phim tư liệu,thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau: 1. Trận đánh tiêu biểu nhất trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 diễn ra ở đâu? 2. Thuật lại sơ lược diễn biến chiến dịch Biên giới thu- đông 1950. (có sử dụng lược đồ)
 9. Chiến thắng Việt Bắc Chiến thắng Biên giới thu - đông 1947 thu- đông 1950 -Thực dân Pháp chủ -Quân ta chủ động mở động tấn công lên Việt chiến dịch và giành nhiều Bắc và chúng đã thất bại thắng lợi. - Ta phòng ngự thành - Căn cứ địa Việt Bắc công, bảo vệ vững chắc - được củng cố và mở căn cứ địaViệt Bắc. rộng. Từ đây ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.
 10. Trò chơi : Ô CHỮ Câu 5: Từ gồm 7 chữ cái còn thiếu trong câu thơ sau: “Biết đồng lòng CâuCâu 4:CâuCâu Từ 2: 1: 7Từ3: chữTừ Từ 5 chữ7 cái8 chữ chữ têncái cái cái trậnmô chỉ tên tả đánh nơi ngườitrận quân mở giao anh màn Pháp tranh hùng chiến bị giữa trongcô dịch lập ta chiến vàkhiBiên địch mất dịchgiới tại Đông biênthu Đông- Khêđônggiới Khê 1950 Việc gì khó cũng thành công” 1 C A O B Ằ N G 2 Á C L I Ệ T L A V Ă N C Ầ U 3 Đ Ô N G K H Ê 4 5 Đ Ồ N G S Ứ C