Bài giảng Đạo đức Lớp 4 - Bài 1: Trung thực trong học tập (Tiết 1)

ppt 14 trang thuongdo99 7490
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 4 - Bài 1: Trung thực trong học tập (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_dao_duc_lop_4_bai_1_trung_thuc_trong_hoc_tap_tiet.ppt

Nội dung text: Bài giảng Đạo đức Lớp 4 - Bài 1: Trung thực trong học tập (Tiết 1)

 1. 1. Hoạt động khởi động (5 phút) Cả lớp hát bài Bống bống bang bang
 2. 2. Hoạt động hình thành kiến thức
 3. - Tr¶ lêi c©u hái Theo em,b¹n Long cã thÓ cã nh÷ng c¸ch gi¶i quyÕt như thÕ nµo? - C¸c c¸ch gi¶i quyÕt a) Mưîn tranh, ¶nh cña b¹n ®Ó c« gi¸o xem. b) Nãi dèi c« lµ ®· sưu tÇm nhưng quªn ë nhµ. c) NhËn lçi vµ høa víi c« sÏ sưu tÇm,nép sau. d) Kh«ng nãi g× ®Ó c« kh«ng ph¹t.
 4. Ghi nhí :Trung thùc trong häc tËp lµ thÓ hiÖn lßng tù träng. Trung thùc trong häc tËp, em sÏ ®ưîc mäi ngưêi quý mÕn.
 5. Trung thực trong học tập Bµi tËp 1 Theo em, trong nh÷ng viÖc lµm dưíi ®©y,viÖc lµm nµo thÓ hiÖn tÝnh trung thùc trong häc tËp? a) Nh¾c bµi cho b¹n trong giê kiÓm tra. b) Kh«ng lµm bµi tËp mµ mîn vë cña b¹n ®Ó chÐp. c) Kh«ng chÐp bµi cña b¹n trong giê kiÓm tra. d) GiÊu ®iÓm kÐm, chØ b¸o ®iÓm tèt víi bè mÑ.
 6. Trung thực trong học tập Bµi tËp 2 Em h·y bµy tá th¸i ®é cña m×nh vÒ c¸c ý kiÕn dưíi ®©y (t¸n thµnh, ph©n v©n hay kh«ng t¸n thµnh): a) Trung thùc trong häc tËp chØ thiÖt m×nh. b) ThiÕu trung thùc trong häc tËp lµ gi¶ dèi. c) Trung thùc trong häc tËp lµ thÓ hiÖn lßng tù träng.
 7. Trung thực trong học tập Liªn hÖ + H·y nªu nh÷ng hµnh vi cña b¶n th©n em mµ em cho lµ trung thùc trong häc tËp. + Nªu nh÷ng hµnh vi kh«ng trung thùc trong häc tËp mµ em ®· m¾c ph¶i hoÆc em biÕt.
 8. 3. Hoạt động luyện tập
 9. Trß ch¬i: HiÓu nhanh- gi¬ ®óng 1. Trong giê häc, Minh lµ b¹n th©n cña em,v× b¹n kh«ng thuéc bµi nªn em nh¾c bµi cho b¹n. 2. Em quªn cha lµm bµi tËp, em nghÜ ra lÝ do lµ ®Ó quªn vë ë nhµ. 3. Em nh¾c b¹n kh«ng ®ưîc më s¸ch vë trong giê kiÓm tra. 4. Gi¶ng bµi cho Minh nÕu Minh kh«ng hiÓu. 5. Em kh«ng cho b¹n chÐp bµi cña m×nh khi b¹n kh«ng lµm bµi. 6. Em ®äc sai ®iÓm kiÓm tra cho thÇy gi¸o viÕt vµo sæ. 7. Em chưa lµm ®ưîc bµi khã, em b¸o víi c« gi¸o ®Ó c« biÕt. 8. Em quªn cha lµm hÕt bµi, em nhËn lçi víi c« gi¸o.
 10. Trß ch¬i: HiÓu nhanh- gi¬ ®óng Trong giê häc, Minh lµ b¹n th©n cña em,v× b¹n S kh«ng thuéc bµi nªn em nh¾c bµi cho b¹n. Em quªn chưa lµm bµi tËp, em nghÜ ra lÝ do lµ S ®Ó quªn vë ë nhµ. Em nh¾c b¹n kh«ng ®ưîc më s¸ch vë trong giê § kiÓm tra. Gi¶ng bµi cho Minh nÕu Minh kh«ng hiÓu. § Em kh«ng cho b¹n chÐp bµi cña m×nh khi b¹n kh«ng lµm bµi. § Em ®äc sai ®iÓm kiÓm tra cho thÇy gi¸o viÕt vµo sæ. S Em chưa lµm ®ưîc bµi khã, em b¸o víi c« gi¸o ®Ó § c« biÕt. Em quªn chưa lµm hÕt bµi, em nhËn lçi víi c« gi¸o. §
 11. Trung thực trong học tập 4. Hoạt động vận dụng: - Về nhà thực hành các nội dung đã học - Liên hệ thực tế giáo dục học sinh. 5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng: - Tìm trên mạng những nội dung có liên quan đến bài đã học. - Củng cố - Dặn dò. - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau: Chăm sóc cây trồng vật nuôi (T2)