Giáo án Khám phá môi trường xung quanh Lớp Lá - Đề tài: Chú cảnh sát giao thông

doc 5 trang thuongdo99 41622
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khám phá môi trường xung quanh Lớp Lá - Đề tài: Chú cảnh sát giao thông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_giang_kham_pha_moi_truong_xung_quanh_lop_la_de_tai_chu_c.doc

Nội dung text: Giáo án Khám phá môi trường xung quanh Lớp Lá - Đề tài: Chú cảnh sát giao thông

  1. LĨNH VỰC KHÁM PHÁ KHOA HỌC CHO TRẺ LQMTXQ Chñ ®Ò:NghÒ NghiÖp §Ò tµi: Chó c¶nh s¸t giao th«ng Líp: MÉu Gi¸o Lín(5-6t) Thêi gian: 30 -35 phót Số trẻ: 30 - 35 cháu I. Môc ®Ých - yªu cÇu: 1.KiÕn thøc: - TrÎ biÕt ®­îc c«ng viÖc cña chó c¶nh s¸t giao th«ng lµ tuyªn truyÒn,kiÓm tra,nh¾c nhë mäi ng­êi gi÷ g×n trËt tù giao th«ng ®­êng phè - TrÎ biÕt tªn gäi, trang phôc, c«ng cô vµ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc cña chó CSGT 2.KÜ n¨ng: - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ thông qua các câu hỏi. - Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ chú ý và tư duy cho trẻ - Phát triển cho trẻ tính nhanh nhẹn, khéo léo thông qua các trò chơi - Trẻ có kỹ năng quan sát, trả lời câu hỏi. - Kỹ năng phán đoán, suy luận , phân biệt 3.Gi¸o dôc; - H×nh thµnh ë trÎ t×nh c¶m yªu mÕn, kÝnh phôc, biÕt ¬n c¸c chó CSGT - BiÕt cïng b¹n bÌ, ng­êi th©n tù gi¸c chÊp hµnh luËt giao th«ng - Trẻ hứng thú tìm hiểu nghề II.ChuÈn bÞ: - Tranh về công việc của chú CSGT - Bộ quần áo của chú CSGT ( vật thật) - Lô tô các dụng cụ làm việc của chú CSGT. - Clip về một số nghề khác trong xã hội. 1
  2. III. C¸ch tiÕn hµnh: Thêi Néi dung vµ Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng t­¬ng øng gian tiÕn tr×nh ho¹t Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ ®éng 2- 3 * Ho¹t ®éng 1: - §äc bµi th¬ “Chó c¶nh s¸t giao th«ng” - TrÎ ®äc Phót æn ®Þnh tæ + Chóng m×nh võa ®äc bµi th¬ g×? + Bµi th¬ “Chó c¶nh s¸t chøc, g©y høng giao th«ng” thó + Bµi th¬ nãi vÒ ai? + Bµi th¬ nãi vÒ chó c¶nh s¸t giao th«ng + Khi lµm viÖc chó sö dông c«ng cô vµ trang phôc + Chó ®éi mò kªbi, tay g×? ®eo g¨ng tr¾ng vµ dïng gËy chØ ®­êng n÷a ¹ + Chó ®ang lµm viÖc ë ®©u? + Chó lµm viÖc ë ng· t­ ®­êng + C«ng viÖc cña chó gióp Ých g× cho mäi ng­êi? + Gióp mäi ng­êi ®i ®óng lµn ®­êng cña m×nh ¹ 25 Phót Ho¹t ®éng 2: - Cho trẻ xem tranh về chú cảnh sát giao thông. Hoạt động + Bức tranh mà các con vừa quan sát nói đến ai? khám phá. + Chú CSGT đang đứng ở đâu? * Tên, đặc điểm của nghề, dụng + Chú CSGT đang làm gì? cụ làm việc. + Chú dùng đụng cụ gì để chỉ đường cho người đi + Chú CSGT đường. + Chú ë c¸c ng· t­ + Ai có thể tìm được bức tranh có gậy chỉ đường ®­êng, chç ®Ìn xanh ®Ìn của chú cảnh sát trong số các bức tranh cô có trên ®á. bảng? + Chỉ đường cho người + Ngoài chỉ đường cho người đi đường, chú tham gia giao thông. CSGT còn làm những việc gì nữa? + Gậy chỉ đường, còi, 2
  3. + Chú dùng những dụng cụ gì để nhắc nhở và sử phạt khi người đi đường đi sai luật? + Cho 2-3 trẻ lên chỉ. + Ngoài những dụng cụ trên chú CGT còn sử + §iÒu khiÓn,theo dụng những dụng cụ gì nữa? dâi,nh¾c nhë người đi đường,xö ph¹t ng­êi ®i + Chú CSGT mặc trang phục màu gì? sai luËt. - Cho trẻ quan sát bộ quần áo của chú CSGT và + Chú dùng biên bản sử hỏi trẻ: phạt. + Đây là bộ quần áo của ai? + Bé quÇn ¸o mµu g×? + Máy bắn tốc độ, máy + Bộ quần áo gồm có những gì? kiểm tra nồng độ cồn, + Trªn vai ¸o cã g× ®©y + Chú mặc bộ quần áo màu vàng. + Chú CSGT làm việc ở đâu? + Của chú CSGT + Chú CSGT làm việc như thế nào? + Màu vàng + Quần, áo ,mũ, gậy * Nơi làm việc, + G¾n sao thái độ làm việc + Ai lớn lên muốn được trở thành 1 chú CSGT ? và ý nghĩa xã Vì sao? + Trên đường phố, ở các hội của nghề ngã 3, ngã tư. + Nếu không có CSGT thì điều gì sẽ xảy ra? + Chú CSGT làm việc rất * Khái quát - Chú cảnh sát giao thông có mặt ở các ngã 3, ngã chăm chỉ, vất vả, không tư đường phố, chú hướng dẫn, chỉ đường cho quản mưa nắng. người tham gia giao thông. Xử lý những hành vi + Con muốn được trở sai phạm. Chú làm việc rất chăm chỉ không quản thành chú CSGT để giúp nắng mưa để đường phố luôn thông thoáng và đỡ mọi người khi đi người đi đường được an toàn khi tham gia giao đường. thông. + Thì khi tham gia giao * Mở rộng - Ngoài nghề cảnh sát chúng mình còn biết những thông sẽ khó khăn hơn, nghề gì nữa? có nhiều tai nạn giao 3
  4. - Để tìm hiểu thêm 1 số nghề phổ biến khác trong thông hơn. xã hội, cô mời cả lớp cùng xem clip sau. ( Cho trẻ xem clip + Trò chơi 1: Ghép tranh * Củng cố - Cách chơi: Cô chia lớp thành 4 đội. Mỗi đội có 6 miếng ghép trong 1 bức tranh mô phỏng công việc của chú CSGT. Nhiệm vụ của mỗi đội là phải ghép các miếng ghép lại để tạo thành 1 bức tranh hoàn chỉnh, sau đó 1 bạn nhóm trưởng lên - Bác sĩ, giáo viên, nghề giới thiệu bức tranh của đội mình. nông, lao công, bảo vệ - Luật chơi: Trẻ ngồi vòng tròn thành từng nhóm và cùng xếp các miếng ghép lại. thời gian cho trò chơi là 1 bản nhạc. - Cho cho trẻ chơi, kết thúc giờ chơi cô cho trẻ lên giới thiệu bức tranh của nhóm mình. Cô nhận xét và nêu kết quả. + Trò chơi 2: “ Ai nhanh hơn” - Trẻ chơi - Cách chơi: Cô chia lớp thành 4 đội, nhiệm vụ - Trẻ giới thiệu bức tranh của các đội là phải vượt qua chướng ngại vật mà của mình cho đã xếp sẵn, tìm trong rổ lô tô các dụng cụ của chú CSGT ( để lẫn trong các dụng cụ của các nghề khác), sau đó gắn lên bảng . - Luật chơi: Chơi theo luật tiếp sức,thời gian - Trẻ chơi. trong vòng 1 bản nhạc. Kết thúc phần chơi, đội - Trẻ tự kiểm tra và nhận nào gắn được nhiều lô tô lên bảng của đội mình xét kết quả của đội bạn hơn đội đó sẽ là đội chiến thắng, những lô tô sai luật sẽ không được tính điểm. - Tổ chức cho trẻ chơi. - Kết thúc: Cho các đội nhận xét kết quả, tìm đồ * KÕt thóc giê dùng sai, đếm đồ dùng đúng. häc - Cô nhận xét giờ học, động viên trẻ 4