Bài giảng Ngữ văn Lớp 8 - Tiết 29+30: Văn bản Chiếc lá cuối cùng - Trường THCS Bồ Đề

ppt 32 trang thuongdo99 4860
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 8 - Tiết 29+30: Văn bản Chiếc lá cuối cùng - Trường THCS Bồ Đề", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_ngu_van_lop_8_tiet_2930_van_ban_chiec_la_cuoi_cung.ppt

Nội dung text: Bài giảng Ngữ văn Lớp 8 - Tiết 29+30: Văn bản Chiếc lá cuối cùng - Trường THCS Bồ Đề

 1. Trường THCS Bồ Đề Môn: Văn
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ: ? Phân tích sự tương phản giữa hai nhân vật Đôn Ki-Hô -Tê và Xan-Chô Pan-xa.Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật tương phản ấy ?
 3. KIỂM TRA BÀI CŨ: Nghệ thuật tương phản làm nổi bật hai bức chân dung bất hủ : Đôn Ki-Hô-Tê Xan-ChôPan-xa Lý tưởng tốt đẹp Tỉnh táo, chân nhưng hành động thực nhưng quá điên rồ, không chú trọng đến hợp thời dẫn đến quyền lợi hưởng nực cười vừa thụ cá nhân mà đáng trách vừa trở nên tầm đáng thương. thường.
 4. Nhµ v¨nO.Hen-ri O Hen-ri ( Uyliam – Xitn©y-Pot¬).
 5. N¬i lµm viÖc cña O Hen-ri
 6. N¬i ë cña o Hen-ri
 7. Tiết 29 +30: V¨n b¶n: ChiÕc l¸ cuèi cïng “PhÝa T©y Oa-sinh-t¬n tr¸ng lÖ Cã phè nhá cña nh÷ng ng­êi nghÖ sÜ GÆp gì nhau trong kiÕp sèng c¬ hµn Khi thu tµn, tuyÕt l¹nh, giã ®«ng sang “G· viªm phæi” nghªnh ngang gieo gi«ng tè Vµ nµng Gi«n-xi ®©u ph¶i lµ ®èi thñ Nªn ©m thÇm mang thÊt väng trong tim D©y th­êng xu©n tr¬ träi ®øng im l×m Bu«ng tõng chiÕc l¸ vµng ngoµi cöa sæ ”
 8. I. T×m hiÓu chung v¨n b¶n 1.Tác giả : - O.Hen-ri (1862-1910) nhà văn Mỹ, nổi tiếng về truyện ngắn -Truyện của ông thường nhẹ nhàng và tràn đầy tinh thần nhân đạo cao cả TÁC PHẨM CHÍNH: - CĂN GÁC XÉP - TÊN CẢNH SÁT VÀ GÃ LANG THANG - QUÀ TẶNG CỦA CÁC ĐẠO SĨ - CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG .
 9. I. T×m hiÓu chung v¨n b¶n 1. Tác giả : 2. Tác phẩm - Trích truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” - Đó là một truyện ngắn hay, tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của Henry
 10. I. T×m hiÓu chung v¨n b¶n 1. Tác giả : 2. Tác phẩm a. §äc - chó thÝch - Ph©n biÖt lêi kÓ, t¶ cña t¸c gi¶ víi lêi nãi trùc tiÕp cña nh©n vËt. - Cuèi truyÖn ®äc víi giäng r­ng r­ng, c¶m ®éng, nghÑn ngµo Giải thích từ khó: Thường xuân: (còn gọi là trường xuân):một loại cây leo, bám vào tường gạch, lá rụng dần về mùa đông Kiệt tác: Tác phẩm nghệ thuật đặc sắc
 11. b. Tóm tắt Bèi c¶nh: 1 toµ nhµ 3 tÇng tèi t¨m Thêi gian: Th¸ng 11, giã l¹nh trµn vÒ - Tr­íckhi trêi tèi, Gi«n-xi ®Õm cßn 4 chiÕc l¸ trªn c©y th­êng xu©n. - Gi«n-xi èm nÆng vµ n»m ®îi chiÕc l¸ cuèi cïng cña c©y th­êng xu©n bªn cöa sæ rông, khi ®ã c« sÏ chÕt. - Nh­ngqua mét buæi s¸ng vµ 1 ®ªm m­agiã phò phµng, chiÕc l¸ cuèi cïng vÉn kh«ng rông. §iÒu ®ã khiÕn Gi«n -xi tho¸t khái ý nghÜ vÒ c¸i chÕt. - Xiu ®· kÓ cho Gi«n-xi biÕt chiÕc l¸ cuèi cïng chÝnh lµ bøc tranh ho¹ sÜ giµ B¬-men ®· bÝ mËt vÏ trong mét ®ªm m­agiã ®Ó cøu Gi«n-xi , trong khi chÝnh cô bÞ chÕt v× s­ng phæi.
 12. c. PTB§: tù sù + miªu t¶ + biÓu c¶m d. Nh©n vËt: Xiu, Gi«n-xi, B¬-men e. Bè côc. 3 phÇn: + Tõ ®Çu kiÓu Hµ Lan: Gi«n-xi ®îi c¸i chÕt. + vÞnh Na-pl¬: Gi«n-xi v­ît qua c¸i chÕt. + cßn l¹i: BÝ mËt cña chiÕc l¸ cuèi cïng g. Nhan ®Ò: chi tiÕt c¶m ®éng, 1 biÓu t­îng nghÖ thuËt bÊt ngê, ®éc ®¸o mang ý nghÜa nh©n v¨n s©u s¾c
 13. I. T×m hiÓu chung v¨n b¶n II. T×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n 1. DiÔn biÕn t©m tr¹ng cña Gi«n-xi. - Gi«n xi: + ho¹ sÜ nghÌo + bÖnh viªm phæi nÆng. T©m tr¹ng: tuyÖt väng, c¹n kiÖt søc sèng + L¸ rông sÏ chÕt + ChuÈn bÞ cho chuyÕn ®i + Bá mÆc sù ch¨m sãc cña b¹n ? T¹i sao t¸c gi¶ l¹i viÕt ''Khi trêi võa höng s¸ng th× Gi«n-xi, con ng­êi tµn nhÉn l¹i ra lÖnh kÐo mµnh lªn''?
 14. Gi«n-xi Gi«n-xi - Ho¹ sÜ nghÌo, m¾c bÖnh s­ng - LÇn thø hai ra lÖnh kÐo mµnh -> phæi nÆng. tµn nhÉn, l¹nh lïng. - Tin r»ng khi chiÕc l¸ th­êng - ChiÕc l¸ vÉn cßn ®ã - ngì ngµng - xu©n cuèi cïng rông c« còng “Gi«n-xi n»m nh×n chiÕc l¸ håi l©u” l×a ®êi Tuþªt väng, c¹n kiÖt - Muèn ¨n ch¸o, uèng s÷a, lÊy g­¬ng søc sèng. soi, ngåi dËy xem chÞ nÊu n­íng. Hy väng mét ngµy ®­îc vÏ vÞnh Na-pl¬ Gi«n-xi håi sinh, v­ît qua c¸i chÕt.
 15. I. T×m hiÓu chung v¨n b¶n II. T×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n 1. DiÔn biÕn t©m tr¹ng cña Gi«n-xi. - Gi«n xi: + ho¹ sÜ nghÌo + bÖnh viªm phæi nÆng. T©m tr¹ng: tuyÖt väng, c¹n kiÖt søc sèng + L¸ rông sÏ chÕt + ChuÈn bÞ cho chuyÕn ®i + Bá mÆc sù ch¨m sãc cña b¹n - Sau ®ªm m­a giã: chiÕc l¸ vÉn cßn Gi«n-xi håi sinh
 16. 2. Nh©n vËt Xiu - Ch¨m sãc Gi«n-xi: nÊu ch¸o, pha s÷a, mêi b¸c sÜ -Sî sÖt nh×n c©y th­êng xu©n kÐo mµnh lªn mét c¸ch Mét ng­êi b¹n, ng­êi chÞ giµu lßng yªu th­¬ng. ch¸n n¶n - §éng viªn, ch¨m sãc Gi«n-xi: nÊu ch¸o, pha s÷a, mêi b¸c sÜ
 17. 3. Ho¹ sÜ B¬-men - Ho¹ sÜ giµ, nghÌo khæ, ë trä trong khu nhµ tåi tµn. - 60 tuæi, 40 cÇm bót m¬ vÏ ®­îc 1 kiÖt t¸c - VÏ chiÕc l¸ cuèi cïng: + Môc ®Ých: ®em l¹i niÒm tin cho Gi«n-xi, mong cøu sèng c«. + Hoµn c¶nh vÏ : ©m thÇm, bÝ mËt trong ®ªm m­a tuyÕt l¹nh buèt Cô ®· chÕt v× bÖnh s­ng phæi nÆng. Cã lßng vÞ tha vµ ®øc hi sinh cao c¶.
 18. V× sao nhµ v¨n kh«ng kÓ l¹i sù viÖc cô B¬-men vÏ chiÕc l¸ mét c¸ch trùc tiÕp mµ ®îi ®Õn dßng cuèi cña truyÖn míi cho b¹n ®äc biÕt qua lêi cña Xiu? A/ V× Xiu muèn tù m×nh kÓ viÖc ®ã cho Gi«n-xi nghe. B/ V× ®ã sù viÖc kh«ng quan träng. C/ V× nhµ v¨n muèn t¹o cho nh©n vËt vµ ng­êi ®äc sù bÊt ngê, ®ång thêi ®Ó kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch cña cô B¬-men. D/ V× ®ã lµ sù viÖc ngÉu nhiªn x¶y ra mµ nhµ v¨n kh«ng dù tÝnh tr­íc.
 19. V¨n b¶n: ChiÕc l¸ cuèi cïng (O Hen-ri ) Gi«n-xi Xiu B¬-men - Ho¹ sÜ nghÌo, m¾c bÖnh s­ng phæi - Ch¨m sãc Gi«n-xi: - 60 tuæi, 40 n¨m cÇm bót nÆng. cô m¬ ­íc vÏ mét kiÖt t¸c nÊu ch¸o, pha s÷a, - Tin r»ng khi chiÕc l¸ th­êng xu©n cuèi - ¢m thÇm vÏ chiÕc l¸ - M¾c mêi b¸c sÜ cïng rông c« còng l×a ®êi ->Tuþªt väng, bÖnh s­ng phæi vµ qua ®êi . c¹n kiÖt søc sèng. - Sau ®ªm m­a giã, chiÕc l¸ vÉn cßn Mét ng­êi b¹n, ng­êi chÞ T×nh th­¬ng bao la vµ ®øc Gi«n-xi håi sinh. giµu lßng yªu th­¬ng. hi sinh cao c¶. Ca ngîi t×nh yªu th­¬ng cao c¶ gi÷a nh÷ng con ng­êi nghÌo khæ
 20. V¨n b¶n: ChiÕc l¸ cuèi cïng (O Hen-ri ) I/ §äc – hiÓu chó thÝch C©u hái th¶o luËn II/ §äc – hiÓu v¨n b¶n NhËn xÐt vÒ bøc tranh “chiÕc l¸ Gi«n-xi cuèi cïng”, Xiu cho r»ng “®ã chÝnh - Ho¹ sÜ nghÌo, m¾c bÖnh s­ng phæi nÆng. lµ kiÖt t¸c cña cô B¬-men”. Em - Tin r»ng khi chiÕc l¸ th­êng xu©n cuèi cã ®ång ý víi ý kiÕn ®ã kh«ng, v× cïng rông c« còng l×a ®êi ->Tuþªt“ë väng, gÇn cuèng l¸ cßn sao ? c¹n kiÖt søc sèng. gi÷ mµu xanh sÉm, * Bøc vÏ lµ mét kiÖt t¸c v« gi¸ nh­ng víi r×a l¸ h×nh r¨ng c­a ®· nhuèm ` ChiÕc l¸ gièng y nh­ thËt. mµu vµng óa ” ` §­îcvÏ b»ng t×nh yªu th­¬ngbao la vµ hi sinh cao th­îng. ` Cøu ®­îccuéc sèng cña mét con ng­êi -> Søc m¹nh cña nghÖ thuËt ch©n chÝnh
 21. V¨n b¶n: ChiÕc l¸ cuèi cïng (O Hen-ri ) C©u hái th¶o luËn NhËn xÐt vÒ bøc tranh “chiÕc l¸ cuèi cïng”, Xiu cho r»ng “®ã chÝnh lµ kiÖt t¸c cña cô B¬-men”. Em cã ®ång ý víi ý kiÕn ®ã kh«ng, v× sao ? Tõ T©m, T¸c V× cuéc Tµi sèng phÈm con *Bøc vÏ lµ mét kiÖt t¸c v« gi¸ con ng­êi ng­êi nghÖ sÜ ` ChiÕc l¸ gièng y nh­ thËt. ` §­îcvÏ b»ng t×nh yªu th­¬ngbao ¤ 1 T¸c phÈm nghÖ thuËt b¾t nguån tõ ®©u ? la vµ hi sinh cao th­îng. ( cãT¸c 4 tiÕngphÈm - nghÖ16 ch÷ thuËt c¸i ). ch©n chÝnh lµ nghÖ thuËt h­íngtíi con ng­êi,phôc vô ®êi sèng ` Cøu ®­îccuéc sèng cña mét con ¤ 2 Nh÷ng ®iÒu cÇn ph¶i cã ë ng­êi nghÖ sÜ cña con ng­êi– nghÖ thuËt vÞ nh©n sinh ng­êi ®Ó s¸ng t¹o t¸c phÈm nghÖ thuËt ? ( cã 2 tiÕng - gåm 6 ch÷ c¸i ). -> Søc m¹nh cña nghÖ thuËt ch©n chÝnh ¤ 4: §èi t­îng mµ nghÖ thuËt ch©n chÝnh h­íng tíi ? ( cã 2 tiÕng - gåm 8 ch÷ c¸i ) .
 22. Gi«n-xi Xiu - Ho¹ sÜ nghÌo, m¾c bÖnh s­ng phæi - Ch¨m sãc Gi«n-xi: - 60 tuæi, 40 n¨m cÇm bót nÆng. cô m¬ ­ícB¬-men vÏ mét kiÖt t¸c nÊu ch¸o, pha s÷a, - Tin r»ng khi chiÕc l¸ th­êng xu©n cuèi mêi b¸c sÜ cïng rông c« còng l×a ®êi ->Tuþªt väng, c¹n kiÖt søc sèng. - ¢m thÇm vÏ chiÕc l¸ - M¾c -Sau ®ªm m­a giã, chiÕc l¸ vÉn cßn bÖnh s­ng phæi vµ qua ®êi . -> Mét ng­êi b¹n, ng­êi chÞ giµu - Bøc vÏ lµ mét kiÖt t¸c -> Gi«n-xi håi sinh. lßng yªu th­¬ng. -> T×nh th­¬ng bao la vµ ®øc hi sinh cao c¶. - Cèt truyÖn dµn dùng chu ®¸o, t×nh tiÕt s¾p xÕp khÐo lÐo. 1/ NghÖ thuËt: - NghÖ thuËt ®¶o ng­îc t×nh huèng truyÖn hai lÇn. - T«n vinh gi¸ trÞ, søc m¹nh cña nghÖ thuËt ch©n chÝnh. - Ca ngîi t×nh yªu th­¬ng cao c¶ gi÷a nh÷ng con ng­êi nghÌo khæ
 23. V¨n b¶n: ChiÕc l¸ cuèi cïng (O Hen-ri ) ViÕt “ChiÕc l¸ cuèi cïng”, nhµ v¨n O Hen-ri muèn göi ®Õn b¹n ®äc mäi thÕ hÖ mét bøc th«ng ®iÖp mµu xanh. VËy theo em, néi dung cña bøc th«ng ®iÖp Êy lµ g×? Con ng­êi sèng cÇn cã t×nh yªu th­¬ng ! H·y ®em nghÖ thuËt ®Ó phôc vô ®êi sèng con ng­êi !
 24. V¨n b¶n: ChiÕc l¸ cuèi cïng (O Hen-ri ) Gi«n-xi Xiu B¬-men - Ho¹ sÜ nghÌo, m¾c bÖnh s­ng phæi - Ch¨m sãc Gi«n-xi: - 60 tuæi, 40 n¨m cÇm bót nÆng. cô m¬ ­íc vÏ mét kiÖt t¸c nÊu ch¸o, pha s÷a, - Tin r»ng khi chiÕc l¸ th­êng xu©n cuèi - ¢m thÇm vÏ chiÕc l¸ - M¾c mêi b¸c sÜ cïng rông c« còng l×a ®êi ->Tuþªt väng, bÖnh s­ng phæi vµ qua ®êi . c¹n kiÖt søc sèng. - Bøc vÏ lµ mét kiÖt t¸c -Sau ®ªm m­a giã, chiÕc l¸ vÉn cßn -> Mét ng­êi b¹n, ng­êi chÞ giµu -> T×nh th­¬ng bao la vµ -> Gi«n-xi håi sinh. lßng yªu th­¬ng. ®øc hi sinh cao c¶. III/ Tæng kÕt - Cèt truyÖn dµn dùng chu ®¸o, t×nh tiÕt s¾p xÕp khÐo lÐo. 1/ NghÖ thuËt: - NghÖ thuËt ®¶o ng­îc t×nh huèng truyÖn hai lÇn. 2/ Néi dung - Ca ngîi t×nh yªu th­¬ng cao c¶ gi÷a nh÷ng con ng­êi nghÌo khæ - T«n vinh gi¸ trÞ, søc m¹nh cña nghÖ thuËt ch©n chÝnh.
 25. IV LUYỆN TẬP Bµi tËp: Em h·y ®Æt nhan ®Ò kh¸c cho truyÖn ng¾n nµy ? Gi¶i thÝch v× sao nhµ v¨n l¹i chän h×nh t­îng“ chiÕc l¸ cuèi cïng” ®Ó ®Æt tªn cho t¸c phÈm cña m×nh ? - “ChiÕc l¸ cuèi cïng” lµ h×nh t­îngnghÖ thuËt xuyªn suèt thiªn truyÖn. §ã chÝnh lµ biÓu t­îngcña lßng nh©n ¸i, vÞ tha cao c¶. Vµ cßn lµ biÓu t­îngcña nghÖ thuËt ch©n chÝnh – nghÖ thuËt v× con ng­êi.
 26. “§ÓChiÕc s¸ng l¸ mai cuèi Xiu cïng kÐo” chiÕcbøc mµnh l¸ gi¶ lªntrªn c©y §­îcChiÕc vÏl¸ raóa trongvµng vÉn®ªm cßn gi¸ nguyªnrÐt ë ®ã §­îcDòng vÏc¶m ra gantõ tÊm l× b¸m lßng lÊy cao th©n ®Ñp c©y VµBëi t×nhsù sèng ng­êi mét nh©n ngµn hËu lÇn bao®¸ng la quý . . Nh×nCô B¬-men chiÕc l¸ ng­êi Gi«n-xi ho¹ thÇm sÜ tµi nghÜhoa Tuæi§· cøu xu©n sèng cßn mét dµi t©m sao hånnì véi cßn bu«ng trÎ xu«i ? “Ch¼ngEm thËt qu¶n tÖ, muèntuyÕt r¬i chÕt ®ªm lµ c㮫ng téi l¹nh gi¸ ChiÕcLÆng lÏl¸ cho ©m em thÇm vÏ yªu cuéc chiÕc sèng l¸ trªn trong ®êi ®ªm. ”
 27. - N¾m ®­îcnÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶, néi dung vµ nghÖ thuËt cña truyÖn. - Thö viÕt mét kÕt thóc kh¸c cho c©u chuyÖn. Gi¶i thÝch v× sao nhµ v¨n l¹i kh«ng chän mét kÕt truyÖn nhÑ nhµng h¬n? - So¹n bµi: “Hai c©y phong”. T×m ®äc truyÖn “Ng­êi thÇy ®Çu tiªn”.