Bài giảng Ngữ văn Lớp 8 - Tiết 78: Văn bản Khi con tu hú - Năm học 2018-2019 - Mai Hoài Thanh

ppt 20 trang thuongdo99 2031
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 8 - Tiết 78: Văn bản Khi con tu hú - Năm học 2018-2019 - Mai Hoài Thanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_ngu_van_lop_8_tiet_78_van_ban_khi_con_tu_hu_nam_ho.ppt

Nội dung text: Bài giảng Ngữ văn Lớp 8 - Tiết 78: Văn bản Khi con tu hú - Năm học 2018-2019 - Mai Hoài Thanh

 1. NGỮ VĂN 8: khi con tu hó (tè h÷u) GV: Mai hoÀi Thanh Trêng thcs Long BIÊN
 2. TiÕt 78: V¨n b¶n: khi con tu hó ( Tè H÷u ) I.T×m hiÓu chung: 1. T¸c gi¶ t¸c phÈm: -Tè H÷u lµ nhµ th¬ lín, tiªu biÓu cña nÒn v¨n häc c¸ch m¹ng ®ư¬ng ®¹i - C¸c tËp th¬: Tõ Êy, ViÖt B¾c, Giã léng, Ra trËn, M¸u vµ hoa, Mét tiÕng ®ên 1920-2002
 3. - Hoàn cảnh sáng tác bài thơ -Bµi th¬ ®ưîc viÕt khi t¸c gi¶ míi bÞ b¾t giam vµo nhµ lao ë HuÕ (1939) 1939
 4. TiÕt 78: V¨n b¶n: khi con tu hó I.T×m hiÓu chung: Khi con tu hó 1. T¸c gi¶ t¸c phÈm ( Tè H÷u ) -Tè H÷u lµ nhµ th¬ lín, tiªu biÓu cña Khi con tu hú gọi bầy nÒn v¨n häc c¸ch m¹ng ®ư¬ng ®¹i Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần - Bµi th¬ ®ưîc viÕt khi t¸c gi¶ míi bÞ Vườn râm dậy tiếng ve ngân b¾t giam vµo nhµ lao ë HuÕ (1939) Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào Trời xanh càng rộng càng cao Đôi con diều sáo lộn nhào từng không Ta nghe hè dậy bên lòng Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi ! Ngột làm sao, chết uất thôi Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu !
 5. 2.§äc, t×m hiÓu chó thÝch vµ bè côc Khi con tu hó ( Tè H÷u ) Khi con tu hú gọi bầy Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần Vườn râm dậy tiếng ve ngân Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào Trời xanh càng rộng càng cao Đôi con diều sáo lộn nhào từng không Ta nghe hè dậy bên lòng Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi ! Ngột làm sao, chết uất thôi Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu !
 6. TiÕt 78: V¨n b¶n: khi con tu hó I. T×m hiÓu chung ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ h×nh ¶nh, II. T×m hiÓu v¨n b¶n ph¹m vi miªuKhi cont¶; vÒtu húc¸ch gọi söbầy dông tõ 1. Bøc tranh mïa hÌ trong t©m t- ngLúa÷, h ×chiêmnh ¶nh đang ®Ó chín,miªu trái t¶ câyc¶nh ngọt vËt dần cña Vườn râm dậy tiếng ve ngân ëng ngêi tï c¸ch m¹ng nhµ th¬? C¸c chi tiÕt nghÖ thuËt Êy cã Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào Th¶o luËn nhãm:( 2 phót ) søc gîiTrời nh xanhthÕ nµo? càng rộng càng cao Đôi con diều sáo lộn nhào từng không Nhãm 1: NhËn xÐt vÒ nh÷ng h×nh ¶nh, ph¹m vi miªu t¶ c¶nh vËt -H×nh ¶nh: lóa chÝn,tr¸i c©y chÝn, ve Nhãm 2: NhËn xÐt vÒ c¸ch sö dông kªu, trêi xanh, diÒu s¸o h×nh ¶nh, tõ ng÷ miªu t¶ ©m thanh -¢m thanh: Tu hó gäi bÇy, ve ng©n, s¸o vµ mµu s¾c diÒu Nhãm 3: NhËn xÐt vÒ c¸ch sö dông -Mµu s¾c: Lóa-b¾p vµng, n¾ng ®µo, trêi h×nh ¶nh, tõ ng÷ miªu t¶ h¬ng vÞ xanh c©y tr¸i vµ bÇu trêi -H¬ng vÞ: Lóa ®ang chÝn, tr¸i c©y ngät dÇn Nhãm 4: NhËn xÐt vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ miªu t¶ tr¹ng th¸i cña c¶nh - BÇu trêi: Trêi cµng réng cµng cao; diÒu vËt s¸o lén nhµo
 7. TiÕt 78: V¨n b¶n: khi con tu hó I. T×m hiÓu chung -NhiÒu h×nh ¶nh tiªu biÓu cña mïa hÌ, ph¹m vi II. T×m hiÓu v¨n b¶n miªu t¶ võa réng lín võa tØ mØ ->gîi bøc tranh thiªn 1. Bøc tranh mïa hÌ trong t©m tư- nhiªn réng lín, kho¸ng ®¹t ëng ng êi tï c¸ch m¹ng ư - -¢m thanh: Tu hó gäi bÇy, ve ng©n, s¸o diÒu -> Tng bõng, rén r·, trµn ®Çy niÒm vui - -Mµu s¾c: Lóa-b¾p vµng, n¾ng ®µo, trêi xanh Th¶o luËn nhãm:( 2 phót ) -> tu¬i t¾n, rùc rì Nhãm 1: NhËn xÐt vÒ tr×nh tù, ph¹m vi miªu t¶ c¶nh vËt - -H¬ng vÞ: Lóa ®ang chÝn, tr¸i c©y ngät dÇn Nhãm 2:NhËn xÐt vÒ c¸ch sö dông -> ngät ngµo lan to¶ h×nh ¶nh, tõ ng÷ miªu t¶ ©m thanh vµ - §êng nÐt: Trêi cµng réng cµng cao; diÒu s¸o lén nhµo mµu s¾c Nhãm 3: NhËn xÐt vÒ c¸ch sö dông -> kh«ng gian kho¸ng ®¹t, thanh b×nh, tù do h×nh ¶nh, tõ ng÷ miªu t¶ h¬ng vÞ c©y tr¸i vµ bÇu trêi - Nh÷ng ®éng tõ, phã tõ: ®ang, dÇn, dËy, ®Çy, lén Nhãm 4: NhËn xÐt vÒ c¸ch sö dông tõ nhµo -> c¶nh vËt lu«n vËn ®éng bëi søc sèng ng÷ miªu t¶ tr¹ng th¸i cña c¶nh vËt c¨ng ®Çy bªn trong
 8. TiÕt 78: V¨n b¶n: khi con tu hó I. T×m hiÓu chung -NhiÒu h×nh ¶nh tiªu biÓu cña mïa hÌ, ph¹m vi II. T×m hiÓu v¨n b¶n miªu t¶ võa réng lín võa tØ mØ ->gîi bøc tranh thiªn 1. Bøc tranh mïa hÌ trong t©m tëng nhiªn réng lín, kho¸ng ®¹t ngêi tï c¸ch m¹ng - -¢m thanh: Tu hó gäi bÇy, ve ng©n, s¸o diÒu - Bøc tranh mïa hÌ trµn ®Çy søc sèng: -> Tng bõng, rén r·, trµn ®Çy niÒm vui rén r· ©m thanh, rùc rì s¾c mµu, ngät - -Mµu s¾c: Lóa-b¾p vµng, n¾ng ®µo, trêi xanh ngµo h¬ng vÞ, kh«ng gian kho¸ng ®¹t tù do -> tu¬i t¾n, rùc rì - Søc c¶m nhËn m·nh liÖt, tinh tÕ cña - -H¬ng vÞ: Lóa ®ang chÝn, tr¸i c©y ngät dÇn mét t©m hån trÎ trung, yªu ®êi, yªu tù -> ngät ngµo lan to¶ do - BÇu trêi : Trêi cµng réng cµng cao; diÒu s¸o lén nhµo -> kh«ng gian kho¸ng ®¹t, thanh b×nh, tù do - Nh÷ng ®éng tõ, phã tõ: ®ang, dÇn, dËy, ®Çy, lén nhµo -> c¶nh vËt lu«n vËn ®éng bëi søc sèng c¨ng ®Çy bªn trong
 9. TiÕt 78: V¨n b¶n: khi con tu hó I. T×m hiÓu chung Ta nghe hÌ dËy bªn lßng II. T×m hiÓu v¨n b¶n 1. Bøc tranh mïa hÌ trong t©m t- Mµ ch©n muèn ®¹p tan phßng, /hÌ «i! ëng ngêi tï c¸ch m¹ng Ngét lµm sao, /chÕt uÊt th«i 2. T©m tr¹ng ngêi tï c¸ch Con chim tu hó ngoµi trêi cø kªu! m¹ng - C¸ch ng¾t nhÞp bÊt thêng, Khi con tu hó c¸c tõ ng÷ m¹nh, c¶m th¸n ( Tè H÷u ) Khi con tu hú gọi bầy -NghÖ thuËt t¬ng ph¶n Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần - TiÕng chim tu hó gäi bÇy : Vườn râm dậy tiếng ve ngân chÝnh lµ tiÕng gäi tha thiÕt cña tù Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào do, cña cuéc sèng ®Çy vui t¬i Trời xanh càng rộng càng cao Đôi con diều sáo lộn nhào từng không -> TiÕng chim tu hó cø kªu :T©m Ta nghe hè dậy bên lòng tr¹ng ®au khæ, ngét ng¹t, uÊt øc Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi ! cao ®é vµ kh¸t väng tù do ch¸y Ngột làm sao, chết uất thôi báng Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu !
 10. TiÕt 78: V¨n b¶n: khi con tu hó I. T×m hiÓu chung - NghÖ thuËt t¬ng ph¶n -> tiÕng chim tu hó II. T×m hiÓu v¨n b¶n chÝnh lµ tiÕng gäi tha thiÕt cña tù do, cña 1. Bøc tranh mïa hÌ trong t©m tëng cuéc sèng. ngêi tï c¸ch m¹ng -> T©m tr¹ng ®au khæ, uÊt øc, ngét ng¹t vµ - Ph¹m vi miªu t¶ réng, tØ mØ; h×nh ¶nh kh¸t väng tù do ch¸y báng tiªu biÓu, t¬i s¸ng ; tõ ng÷ gîi c¶m III. Tæng kÕt 1. NghÖ thuËt - Bøc tranh mïa hÌ trµn ®Çy søc sèng: - ThÓ th¬ lôc b¸t gi¶n dÞ mµ tha thiÕt rén r· ©m thanh, rùc rì s¾c mµu, ngät Giäng ®iÖu tù nhiªn ngµo h¬ng vÞ, kh«ng gian kho¸ng ®¹t tù - H×nh ¶nh ®Ñp, gîi c¶m do 2. Néi dung - Søc c¶m nhËn m·nh liÖt, tinh tÕ cña - Lßng yªu cuéc sèng, niÒm khao mét t©m hån trÎ trung, yªu ®êi, yªu tù kh¸t tù do ch¸y báng cña ngêi chiÕn do sÜ c¸ch m¹ng trong c¶nh tï ®µy 2. T©m tr¹ng ngêi tï c¸ch m¹ng - C¸ch ng¾t nhÞp bÊt thêng. IV. LuyÖn tËp - C¸c tõ ng÷ m¹nh - Tõ ng÷ c¶m th¸n
 11. TiÕt 78: V¨n b¶n: khi con tu hó Bµi 1: Bµi tËp tr¾c nghiÖm :Chän ®¸p ¸n ®óng 1. Bµi th¬ “Khi con tu hó”®· thÓ hiÖn s©u s¾c t×nh yªu cuéc sèng tha thiÕt vµ niÒm khao kh¸t tù do ®Õn ch¸y báng cña ngêi chiÕn sÜ trong c¶nh tï ®µy . A. §óng B. Sai 2.B»ng kh¶ n¨ng quan s¸t nh¹y bÐn Tè H÷u ®· vÏ ra mét bøc tranh thiªn nhiªn t¬i ®Ñp. A. §óng B. Sai 3. Ph¬ng thøc biÓu ®¹t cña bµi th¬ lµ : A. Miªu t¶ B. Tù sù C. BiÓu c¶m D. C¶ A vµ C
 12. TiÕt 78: V¨n b¶n: khi con tu hó Bµi 2: §¸p ¸n 1. Bµi th¬ “Khi con tu hó”®· thÓ hiÖn s©u s¾c t×nh yªu cuéc sèng tha thiÕt vµ niÒm khao kh¸t tù do ®Õn ch¸y báng cña ngêi chiÕn sÜ trong c¶nh tï ®µy . A. §óng B. Sai 2.B»ng kh¶ n¨ng quan s¸t nh¹y bÐn Tè H÷u ®· vÏ ra mét bøc tranh thiªn nhiªn t¬i ®Ñp. A. §óng B. Sai 3. Ph¬ng thøc biÓu ®¹t cña bµi th¬ lµ : A. Miªu t¶ B. Tù sù C. BiÓu c¶m D. C¶ A vµ C
 13. TiÕt 78: V¨n b¶n: khi con tu hó I. T×m hiÓu chung - NghÖ thuËt t¬ng ph¶n -> tiÕng chim tu hó II. T×m hiÓu v¨n b¶n chÝnh lµ tiÕng gäi tha thiÕt cña tù do, cña 1. Bøc tranh mïa hÌ trong t©m tëng cuéc sèng. ngêi tï c¸ch m¹ng -> T©m tr¹ng ®au khæ, uÊt øc, ngét ng¹t - Ph¹m vi miªu t¶ réng, tØ mØ; h×nh ¶nh tiªu biÓu, t¬I s¸ng ; tõ ng÷ gîi c¶m III. Tæng kÕt 1. NghÖ thuËt - Bøc tranh mïa hÌ trµn ®Çy søc sèng: - ThÓ th¬ lôc b¸t gi¶n dÞ mµ tha thiÕt rén r· ©m thanh, rùc rì s¾c mµu, ngät Giäng ®iÖu tù nhiªn, c¶m xóc nhÊt qu¸n ngµo h¬ng vÞ, kh«ng gian kho¸ng ®¹t tù - H×nh ¶nh ®Ñp, gîi c¶m do 2. Néi dung - Søc c¶m nhËn m·nh liÖt, tinh tÕ cña - Lßng yªu cuéc sèng, niÒm khao mét t©m hån trÎ trung, yªu ®êi, yªu tù kh¸t tù do ch¸y báng cña ngêi chiÕn do sÜ c¸ch m¹ng trong c¶nh tï ®µy 2. T©m tr¹ng ngêi tï c¸ch m¹ng - C¸ch ng¾t nhÞp bÊt thêng. IV. LuyÖn tËp - C¸c tõ ng÷ m¹nh - Tõ ng÷ c¶m th¸n
 14. TRÒ CHƠI 1 2 3 4
 15. C¶m ¬n sù tham gia häc tËp tÝch cùc cña c¸c em häc sinh. C¶m ¬n c¸c Quý thÇy, c« gi¸o ®· ®Õn dù giê víi líp.