Bài giảng Vật lí Lớp 6 - Bài 8: Trọng lực. Đơn vị lực

ppt 24 trang thuongdo99 4520
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Vật lí Lớp 6 - Bài 8: Trọng lực. Đơn vị lực", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_vat_li_lop_6_bai_8_trong_luc_don_vi_luc.ppt

Nội dung text: Bài giảng Vật lí Lớp 6 - Bài 8: Trọng lực. Đơn vị lực

 1. Bài 1: Thả quả bóng cao su rơi xuống mặt đất. Điều gì xảy ra ngay sau khi quả bóng chạm đất? A. Quả bóng chỉ biến đổi chuyển động. B. Quả bóng chỉ biến dạng. C. Quả bóng vừa biến đổi chuyển động vừa bị biến dạng. D. Không có đáp án nào đúng.
 2. Nêu một ví dụ cho thấy lực tác dụng lên vật làm vật ? bị biến dạng?
 3. Tại sao quả táo lại rơi xuống đất? Có phải gió đã thổi nó không? ?
 4. Tiết 7: BÀI 8: TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC
 5. TIẾT 7_BÀI 8: TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC I) Träng lùc lµ g×? 1) thÝ nghiÖm 1 (h×nh vÏ 8.1) a) HiÖn tîng: Lò xo bị dãn ra b) NhËn xÐt: Lò xo tác dụng lên quả nặng một lực có phương thẳng đứng, có chiều hướng từ dưới lên 2) thÝ nghiÖm 2 a) HiÖn tîng: Viên phấn bị rơi xuống. b) NhËn xÐt: Viên phấn chịu tác dụng của một lực có phương thẳng đứng, có chiều hướng từ trên xuống dưới
 6. TIẾT 7_BÀI 8: TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC I) Träng lùc lµ g×? 2) thÝ nghiÖm 2 C3: T×m tõ thÝch hîp trong khung ®Ó ®iÒn vµo chç trèng ?cña c¸c c©u sau: -Lß xo bÞ d·n dµi ra ®· t¸c dông vµo qu¶ nÆng mét lùc -lùc hót kÐo lªn phÝa trªn. ThÕ mµ qu¶ nÆng vÉn ®øng yªn.VËy ph¶i cã mét lùc n÷a t¸c dông vµo qu¶ nÆng híng xuèng -Tr¸i §Êt phÝa díi ®Ó (1) cân bằngvíi lùc cña lß xo. Lùc nµy -c©n b»ng do (2) Trái Đấtt¸c dông lªn qu¶ nÆng. -biÕn ®æi -Khi viªn phÊn ®îc bu«ng ra, nã b¾t ®Çu r¬i xuèng. ChuyÓn ®éng cña nã ®· bÞ (3) biến đổi . VËy ph¶i cã mét (4) lực hút . viªn phÊn xuèng phÝa díi. Lùc nµy do (5) Trái Đất t¸c dông lªn viªn phÊn.
 7. TIẾT 7_BÀI 8: TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC I) Träng lùc lµ g×? 3) KÕt luËn - Trái đất tác dụng lực hút lên mọi vật. Lực này gọi là trọng lực. - Độ lớn của trọng lực còn được gọi là trọng lượng. II
 8. TIẾT 7_BÀI 8: TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC Ii) Ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc 1) Giíi thiÖu vÒ d©y däi -Dây dọi gồm một quả nặng treo vào đầu một sợi dây mềm. - Phương của dây dọi là phương thẳng đứng.
 9. TIẾT 7_BÀI 8: TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC Ii) Ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc 2) Ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc Khi qu¶ nÆng treo trªn d©y däi ®øng yªn, h·y ph©n tÝch ?nh÷ng lùc t¸c dông vµo qu¶ nÆng? Khi qu¶ nÆng treo trªn d©y däi ®øng yªn th× träng lîng cña qu¶ nÆng ®· c©n b»ng víi lùc kÐo cña sîi d©y.
 10. TIẾT 7_BÀI 8: TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC Ii) Ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc 2) Ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc ? H·y ph©n tÝch ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc? V× träng lùc vµ lùc kÐo cña sîi d©y lµ hai lùc c©n b»ng nªn ph¬ng cña träng lùc còng lµ ph¬ng cña d©y däi, tøc lµ ph¬ng th¼ng ®øng. ChiÒu cña träng lùc ngîc víi chiÒu kÐo cña sîi d©y nªn cã chiÒu híng tõ trªn xuèng díi. Chiều
 11. TIẾT 7_BÀI 8: TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC Ii) Ph¬ng vµ chiÒu cña träng lùc 3) KÕt luËn Träng lùc cã ph¬ng th¼ng ®øng vµ cã chiÒu híng vÒ phÝa Tr¸i §Êt. III
 12. TIẾT 7_BÀI 8: TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC Iii) ®¬n vÞ lùc -Độ lớn của lực gọi là cường độ lực. - Đơn vị lực là Niutơn (N) -Vật có khối lượng là 100g thì có trọng lượng là 1N. ? Tính trọng lượng của một vật có khối lượng là 1kg? Đổi m = 1kg = 1000g. Vật có khối lượng là 100g thì có trọng lượng là 1N. Vậy vật có khối lượng là 1000g thì có trọng lượng là 1.10 = 10N
 13. TIẾT 7_BÀI 8: TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC Iii) ®¬n vÞ lùc -Độ lớn của lực gọi là cường độ lực. - Đơn vị lực là Niutơn (N) -Vật có khối lượng là 100g thì có trọng lượng là 1N. Biết trọng lượng của vật là 5N, hãy tính khối lượng của ? vật? Vật có khối lượng là 100g thì có trọng lượng là 1N. Vậy vật có trọng lượng là 5N thì sẽ có khối lượng là 5.100= 500g.
 14. TIẾT 7_BÀI 8: TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC Iv) VËn dông C6: Hãy dùng một thước êke để tìm mối liên hệ giữa ? phương thẳng đứng và mặt nằm ngang? Phương thẳng đứng luôn vuông góc với mặt nằm ngang.
 15. C¸ch ch¬i • Mỗi tæ cö hai b¹n lªn tham gia trß ch¬i. • Bèc th¨m ®Ó lùa chän quyÒn chän c©u hái. • Mçi c©u tr¶ lêi ®óng sÏ ®îc 20 ®iÓm víi ®éi ®ang lùa chän c©u hái ®ã vµ 10 ®iÓm víi c¸c ®éi cßn l¹i. • §éi th¾ng cuéc lµ ®éi dµnh ®îc nhiÒu ®iÓm nhÊt.
 16. 1 2 3 4
 17. Trọng lực tác dụng vào vật nào trong các vật ? sau đây? Tất cả các vật trên.
 18. Khi ném một quả bóng lên cao thì đến một độ ? cao nào đó nó sẽ bị rơi xuống. Quả bóng sẽ rơi như thế nào? A B C D C
 19. Có bạn viết 10kg = 100N. Bạn đó viết đúng hay ? sai? Vì sao? Sai. Vì 10kg là khối lượng của vật. 100N là trọng lượng của vật.
 20. Trọng lượng của một quả cân 250g là bao ? nhiêu? Vật có khối lượng là 100g thì có trọng lượng là 1N. Vậy vật có khối lượng là 250g thì có trọng lượng là 1 * 2,5 = 2.5N