Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 77: Thể tích hình lập phương

docx 2 trang Diệp Đức 04/08/2023 360
Bạn đang xem tài liệu "Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 77: Thể tích hình lập phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_hoc_mon_toan_lop_5_bai_77_the_tich_hinh_lap_phuong.docx

Nội dung text: Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 77: Thể tích hình lập phương

  1. HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN 5 – TUẦN 23 BÀI 77: THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG * Em đọc mục tiêu tr.54 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Câu 1 (tr.54): Em ôn lại cách tính thể tích hình hộp chữ nhật. a) Tính thể tích các hình hộp chữ nhật có kích thước như sau: Hình Chiều dài Chiều rộng Chiều cao Thể tích Hình (1) 3cm 3cm 3cm x x = (cm3) Hình (2) 5dm 4dm 4dm Hình (3) 6dm 6dm 6dm b) Trả lời câu hỏi: - Hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao bằng nhau là hình gì? - Trong các hình trên, hình nào là hình lập phương? c) Dựa vào bảng trên, em hãy viết cách tính thể tích hình lập phương. Câu 2 (tr.54-55): Thực hiện lần lượt các hoạt động sau: a) Em hãy tính thể tích của hình lập phương có cạnh 3cm: V = . x . x . = . (cm3) b) Em đọc kĩ nội dung sau: Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh Hình lập phương có cạnh a thì thể tích V là: Công thức: V = a x a x a Câu 3 (tr.55): a) Em đọc lại cách tính thể tích của hình lập phương nhiều lần. b) Em hãy tính thể tích của hình lập phương có cạnh 5dm.
  2. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Câu 1 (tr.55): Viết số đo thích hợp vào ô trống: Hình lập phương (1) (2) (3) (4) 3 Độ dài cạnh 2,5m dm 4 Diện tích một mặt 49 cm2 Diện tích toàn phần 600dm2 Thể tích Gợi ý: - Hình (3): Ta phải tìm cạnh của hình lập phương trước. - Hình (4): Ta phải tìm diện tích 1 mặt trước rồi sau đó tìm cạnh. Câu 2 (tr.55): Giải bài toán: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 4m, chiều cao 5m và một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật đó. Tính: a. Thể tích của hình hộp chữ nhật b. Thể tích hình lập phương Bài giải