Đề thi học kì I Tin học Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Bồ Đề

docx 5 trang thuongdo99 4310
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì I Tin học Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Bồ Đề", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_i_tin_hoc_lop_6_nam_hoc_2016_2017_truong_thcs.docx

Nội dung text: Đề thi học kì I Tin học Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Bồ Đề

  1. PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN ĐỀ THI HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ Môn: Tin 6 - Bài Lý thuyết Năm học 2016 - 2017 Thời gian : 45 phút Ngày thi: 12/12/2016 I. PHẦN LÝ THUYẾT: 3 Đ Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước ý trả lời đúng: Câu 1: Thư mục có thể chứa:: A. Thông tin B. Thư mục C. Tệp tin D. Đáp án khác Câu 2: Thông tin trong máy tính được tổ chức theo cấu trúc nào? A. Hình quạt B. Hình bình hành C. Hình nón D. Hình cây. Câu 3:Theo nguyên lý Von Neuman cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm A. CPU, ROM,RAM,I/O B. CPU, bộ nhớ, thiết bị vào/ra C. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra D. Bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài Câu 4: Lệnh dùng để sao chép tệp tin : A Cut B. Paste C. Copy D. Undo Câu 5: Các thiết bị để lưu trữ thông tin là: A. Đĩa mềm, thiết bị nhớ USB. B. Đĩa cứng. C. Đĩa CD/ DVD. D. Tất cả các thiết bị trên. Câu 6. Trong các cách viết sau, cách viết nào là tên của tệp? A. baivan.doc; B. Toanhoc; C. Thuvien*pas; D. Baihat_1.doc. II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 Đ Câu 1: Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính?Vai trò của nó? (2 đ) Câu 2: Có cách nào để nhận biết rằng hiện tại em đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết? (1.5 đ) Câu 3: (3.5 đ) Giả sử đĩa D có tổ chức thông tin được mô tả như hình bên: a) Hãy liệt kê đâu là thư mục, đâu là D:\ tệp tin trên cây thư mục THUVIEN b) Hãy viết đường dẫn từ ổ đĩa D đến KHTN tệp tin Hinh.doc trên cây thư mục. TOAN Dai.doc c) Thư mục mẹ của VAT LI là thư mục nào? Hinh.doc d) Ta nói thư mục TROCHOI nằm trong thư mục VAT LI THUVIEN đúng hay sai? Nếu sai vì sao? KHXH TROCHOI MARIO Mario.exe
  2. PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ Môn: Tin 7 - Bài Lý thuyết Năm học 2016 - 2017 Thời gian : 45 phút Ngày thi: 12/12/2016 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 Đ Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B,C D B C D A,D Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 Đ Câu Nội dung Điểm 1 - Hệ điều hành Windows 1 - Vai trò: không có HĐH thì máy tính 1 không hoạt động được, các phần mềm khác chỉ có thể hoạt động khi máy tính đã cài ít nhất một hệ điều hành 2 - Có thể biết được em đang mở bao nhiêu 0,5 cửa sổ chương trình trong Windows. 1 - Cách nhận biết: nhìn trên thanh công việc 3 a) – Thư mục: THUVIEN, KHTN, TOAN, VATLI, KHXH, TROCHOI, MARIO. 0,75 - Tệp tin: Dai.doc, Hinh.doc, Mario.exe 0,75 b) D:\THUVIEN\KHTN\TOAN\Hinh.doc 0,5 c) KHTN 0,5 d) Sai, vì thư mục TROCHOI nằm trong ổ D 1 BGH TTCM GV RA ĐỀ Lý Thị Như Hoa Vũ Quang Lâm Phan Thu Hằng
  3. PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ Môn: Tin 6 - Bài Lý thuyết Năm học 2016 - 2017 Thời gian : 45 phút Ngày thi: 12/12/2016 PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ Môn: Tin 6 - Bài Lý thuyết Năm học 2016 - 2017 Thời gian : 45 phút Ngày thi: 12/12/2016 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: kiểm tra việc lĩnh hội các kiến thức cấu trúc máy tính, hệ điều hành, cửa sổ Windows, quản lý thông tin trên máy tính. 2. Kĩ năng: nhận biết được cấu trúc của máy tính, cách quản lí thông tin trên máy tính, nhận biết được thư mục, tệp tin, thư mục con. 3. Thái độ: nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra, tính cẩn thận, chính xác. II. MA TRẬN Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Nội dung TN TL TN TL Thấp Cao Cấu trúc Nhận biết được chung của cấu trúc chung máy tính của máy tính, thiết bị lưu trữ. 1 2 2 1đ 1 10% 10% Hệ điều Hiểu được HĐH Vận dụng KT về hành là phần mềm cài các thành phần đặt đầu tiên trong trên cửa sổ máy tính và vai Windows trò của nó Số câu 1 1 2 Số điểm 2đ 2 đ 4,5 Tỉ lệ % 20% 20% 45% Tổ chức Nhận biết được Hiểu được cách tổ Vận dụng KT về thông tin thư mục, tệp tin, chức thông tin đường dẫn để viết trong máy thao tác sao chép trong máy tính, được đường dẫn tính tệp tin thư mục con đến tệp tin Số câu 3 1 1 1 1 1 8 Số ``điểm 1,5đ 0,5đ 0,5đ 1đ 1 đ 0,5đ 5 Tỉ lệ % 1,5% 5% 5% 10% 10% 5% 50% Tổng 6 3 3 12
  4. PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN ĐỀ THI HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ Môn: Tin 6 - Bài Thực hành Năm học 2016 - 2017 Thời gian : 45 phút Ngày thi: /12/2016 3đ 3,5 đ 3,5 đ 10 đ 30% 35% 35% 100% Khởi động máy tính và làm các công việc sau: (1 đ) 1. Sö dông My Computer ®Ó xem néi dung cña ®Üa C hoÆc D.(1 đ) 2. T¹o th­ môc míi cã tªn HaNoi, THCS BoDetrongổD. (2 ®) 3. T¹o th­ môc Lop 6 trong th­ môc THCS BoDe. (1 ®) 4. §æi tªn th­ môc Hanoi thµnh Danh ba riengcua em. (1®) 5. Më th­ môc chøa tÖp tin bÊt kú sao chÐp tÖp tin vµo th­ môc Danh ba rieng cua em. (1,5 ®) 6. Di chuyÓn th­ môc Danh ba rieng cua em tõ ổ D vµ sang thư mục my Ducuments (1,5®) 7. Xo¸ th­ môc Danh ba rieng cua em. (1®)
  5. PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ Môn: Tin 6 - Bài thực hành Năm học 2016 - 2017 Thời gian : 45 phút Ngày thi: /12/2016 Câu Nội dung Điểm Khởi động MT 1 1 Xem ổ đĩa 1 2 Tạo được hai thư mục trong ổ D 2 3 T¹o đượcth­ môc Lop 6 trong th­ môc THCS BoDe 1 4 §æi tªn th­ môc Hanoi thµnh Danh ba riengcua em 1 5 sao chÐp tÖp tin vµo th­ môc Danh ba rieng cua em. 1,5 6 Di chuyÓn th­ môc Danh ba rieng cua em tõ ổ D vµ 1,5 sang thư mục my Ducuments 7 Xo¸ th­ môc Danh ba rieng cua em 1 BGH TTCM GV RA ĐỀ Lý Thị Như Hoa Vũ Quang Lâm Phan Thu Hằng