Bài giảng môn Vật lí Lớp 6 - Tiết 11: Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng

ppt 16 trang thuongdo99 1600
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Vật lí Lớp 6 - Tiết 11: Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_mon_vat_li_lop_6_tiet_11_khoi_luong_rieng_trong_lu.ppt

Nội dung text: Bài giảng môn Vật lí Lớp 6 - Tiết 11: Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ: (Điền từ thích hợp vào chỗ trống) Câu 1. Đổi các đơn vị sau: a./ 1m3 =(1) 1000 dm3 b./ 400dm3= (2) .m0,4 3 Câu 2. Viết cơng thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng 1 vật? Nêu tên và đơn vị tính của các đại lượng cĩ trong cơng thức? P = .,(3)10.m trong đĩ: m là .khối(4) lượng(kg) P là .trọng(5) lượng(N)
 2. Đố em? 1 m3 sắt và 1 m3 gỗ vật nào cĩ khối lượng (kg) lớn hơn? Sắt Gỗ 1m3 1m3 Bài 11
 3. Bài 11 .KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRỌNGBÀI TẬP LƯỢNG RIÊNG. I.Khối lượng riêng.Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng 1. Khối lượng riêng(D) C1: Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn Độ: A. Cưa chiếc cột ra nhiều đoạn nhỏ, rồi đem cân từng đoạn một. B. Tìm cách tính thể tích chiếc cột, xem nĩ bằng bao nhiêu mét khối? Biết khối lượng của 1m3 sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột.
 4. 3 -Thể tích của chiếc cột sắt : V = 0,9 m m= ? 3 -1dm sắt nguyên chất cĩ khối lượng: 7,8 kg (kg) * Em hãy xác định khối lượng của chiếc cột đĩ. Ta cĩ: 1 dm3 sắt nguyên chất cĩ khối lượng 7,8 kg 1000 dm3 sắt nguyên chất cĩ khối lượng là: 1000 x 7,8 kg = 7800 (kg) mà 1m3 =1000dm3 Nên 1m3 sắt cĩ khối lượng là: 7800 (kg) 0,9 m3 sắt cĩ khối lượng 7800 kg 0,9m3 = 7020 (kg) 1 m3 Khối lượng riêng sắt 7800 kg /m3 7800 kg là khối lượng của 1 m3 sắt Nước 1000 kg /m3 1000 kg là khối lượng của 1 m3 nước.
 5. I.Khối lượng riêng.Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng 1. Khối lượng riêng.Kí hiệu: D - Khối lượng riêng của một chất được đo bằng của(1)khối lượng (2) chất1 m3 đĩ. - Đơn vị khối lượng riêng là kilơgam trên ,mét(4) khối kí-Cơng hiệu: thức(5) tính khối lượng riêng: D = m / V kg 7800 kg m Trong đĩ7800: D khối lượng riêng (kg/m3) m khốim3 lượng(kg)1 m3 V V thể tích (m3) D
 6. CÁCH XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA VẬT cân bình chia độ 2. Bảng khối lượng riêng của một số chất. Chất rắn Khối lượng riêng Chất lỏng Khối lượng riêng D (kg / m3) D(kg / m3) Chì 11 300 Thuỷ ngân 13 600 Sắt 7 800 Nước 1 000 Nhơm 2 700 Étxăng 700 Đá (khoảng) 2 600 kg/m3 ChoDầu biết:2600 hỏa kg là khối(khoảng) lượng800 của 1m3 đá Gạo (khoảng) 1 200 Dầu ăn (khoảng) 800 Gỗ tốt (khoảng) 800 Rượu, cồn (khoảng) 790
 7. Đố em? 1 m3 sắt và 1 m3 gỗ vật nào cĩ khối lượng lớn hơn? Sắt Gỗ 7800 kg 800 kg 1m3 1m3 Cùng là 1 m3 sắt và gỗ, sắt cĩ khối lượng lớn hơn gỗ và nặng hơn gỗ Bài 11
 8. 3 DNước=1000 kg/m 3 Lớn hơn Dgỗ =800 kg/m Gỗ nổi trên nước Gỗ nổi trên mặt nước. Ơ nhiễm mơi trường Tàu chở dầu ăn chìm 3 D =800 kg/m3 nhỏ hơn DNước=1000 kg/m Dầu ăn Dầu nổi trên nước
 9. Trong ngành cơng nghiệp chế tạo máy bay, ơ tơ, tàu thủy cần các vật liệu nhẹ và bền, người ta sử dụng các hợp kim cĩ khối lượng riêng nhỏ
 10. I.Khối lượng riêng.Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng 3. Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng. C3: Hãy tìm các chữ trong khung để điềnD vào các ơ trống của cơng thức tính khối lượng theo khối lượng riêng: -khối lượng riêng : D (kg/m3) -khối lượng: m (kg) -thể tích: V(m3) 1 2 3 1 m = D x V (kg) (kg/m3) (m3) 2 3 C2:C2 Hãy tính m (kg) của một khối đá cĩ V = 0,5m .
 11. 1. Khối lượng riêng(D) 2. Bảng khối lượng riêng của một số chất. 3. Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng. II. Vận dụng C2: Hãy tính khối lượng của một khối đá cĩ thể tích 0,5m3. C2 Tĩm tắt Giải khối lượng của một khối đá cĩ thể tích 0,5 m3 3 D= 2600kg/m là: m = D.V V= 0,5 m3 = 2600.0,5 = 1300 (kg) 3 m = ?(kg) Vậy: 0,5m đá cĩ khối lượng 1300 kg
 12. Chú ý khi làm bài tập về khối lượng riêng m 1./Cơng thức tính khối lượng riêng D.V D khối lượng riêng, đơn vị đo : (kg/m3) m khối lượng, đơn vị đo : (kg) V thể tích, đơn vị đo : (m3) 2./Cơng thức tính khối lượng theo khối lượng riêng. 3./Cơng thức tính thể tích theo khối lượng riêng. Cách đổi đơn vị: 1kg = 1000 g ; 1 g = 0,001 kg ; 1tấn = 1000kg 1 m3 = 1000dm3 ; 1m3 = 1.000.000 cm3 ; 1 lít = 1dm3 ;
 13. Bài tập vận dụng 2 Biết 10dm3 cát cĩ khối lượng 15kg.Tính khối lượng riêng của cát? Tĩm tắt Bài làm m = 15kg Khối lượng riêng của sắt : 3 3 V = 10dm = 0,001m m 15 kg 3 D = = 3 = 1500 (kg/m ) D = ? (kg/m3 ) V 0,00 1m Đáp số: 1500 kg/m3 TRỊ CHƠI HDVN
 14. 1./ Điền vào chỗ trống trong các câu sau: Đơn vị đo khối lượng là kg Đơn vị đo khối lượng riêng là kg/m3 2./ Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống: khối lượng Khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 , trọng lượng Cĩ nghĩa là 1m3 sắt cĩ . khối lượng 7800kg Khối lượng riêng của một chất được đo bằng bằng . của 1m3 chất đĩ.
 15. BÀI TẬP HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Hãy xác định khối lượng của một khối chì hình hộp chữ nhật cĩ chiều dài 2dm, rộng 10cm, cao 4cm. Biết khối lượng riêng của chì là 11 300kg/m3. h Tóm tắt đề: Bài giải b a = 2dm = (m) -Thể tích của khối chì: a b = 10cm= (m) V = a.b.h = (m3) -Khối lượng của khối chì h = 4cm= (m) D= m/V ➔ m = (kg) 3 D = 11 300kg/m Đáp số: 9,04kg m = ?(kg)
 16. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: ◼ Đọc “Cĩ thể em chưa biết” ◼ Làm các bài tập: 11.1; 11.3; 11.4; 11.5 SBT/17 HD: 11.3: 3 3 m = 15kg ; V= 10lít =10dm =0,01m ; → Dcát = m / V • a) D= m/V ➔ V = m : Dcát ; • m = 1tấn = 1000kg b) Tính trọng lượng của 3m3 cát P = ? (N) 11.5: Thể tích hịn gạch: 3 3 VGạch 1200 cm – 2 . 192cm XEM PHẦN II TRỌNG LƯỢNG RIÊNG.