Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 21, Bài: Phân số bằng nhau

docx 2 trang Diệp Đức 04/08/2023 350
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 21, Bài: Phân số bằng nhau", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_lop_4_tuan_21_bai_phan_so_bang_nhau.docx

Nội dung text: Giáo án Toán Lớp 4 - Tuần 21, Bài: Phân số bằng nhau

  1. TOÁN LỚP 4 TUẦN 21 BÀI: PHÂN SỐ BẰNG NHAU HS đọc mục tiêu. *HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1 Nhiệm vụ 1: Các bạn vẽ cho cô phân số, sau đó các em tô màu cái hình em vừa vẽ. 3 Nhiệm vụ 2: HS hưc hiện theo cách hướng dẫn ở SGK trang 21. HS đọc 3-4 lần câu c nhiệm vụ 2, sau đó nghe cô hướng dẫn -Các em muốn biết được hai phân số bằng nhau thì các em phải lấy cả tử số và mẫu số của phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng với phân số đã cho. -Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho. 2 4 +Cô ví dụ 1: cô lấy tử số và mẫu số nhân cho 2 thì cô được phân số mới là ( tức là cô 4 8 2 lấy tử số là 2 cô nhân với 2 bằng 4, cô lấy mẫu số là 4 cô nhân với 2 bằng 8. Vậy phân số = 4 4 ) 8 6 +Ví dụ 2: Cô có phân số cô lấy cả tử số và mẫu số cô chia cho 3 thì cô được phân số 12 2 mới là (tức là cô lấy tử số là 6 chia cho 3 bằng 2, mẫu số 12 chia cho 3 bằng 4. Vậy 4 6 2 phân số =) 12 4 Nhiệm vụ 3: Các em đọc kĩ yêu cầu và làm vào SHD theo mẫu. *HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Nhiệm vụ 1: HS đọc kĩ yêu cầu và làm vào SHD trang 23. Nhiệm vụ 2: HS đọc kĩ yêu cầu và làm vào SHD trang 23. Nhiệm vụ 3: HS đọc kĩ yêu cầu và làm vào SHD trang 23. *BÀI TẬP KHẢO SÁT Điền vào chỗ chấm ( )
  2. 1 Phân số = 3 2 Phân số = 5 5 Phân số = 15 6 Phân số = 8